ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ

«Вище професійне

училище №7

м.  Вінниці»

Нартовський В.Ю.

 

 

План надання соціально-психологічних послуг

У ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань. Психологічне забезпечення освітнього процесу здійснює практичний психолог.

Соціально-педагогічний патронаж у нашому навчальному закладі сприяє взаємодії училища, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 Практичний психолог закладу здійснює:

• психологічне забезпечення освітнього процесу;

• психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

Практичний психолог  бере участь в:

• освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

• роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

• розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацій, планів освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

 Практичний психолог сприяє:

• формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

• профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

• формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

• попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

• формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

• формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

• попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

• формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Соціальний педагог здійснює:

• соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

• просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;

• вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу групи, колективу в цілому, молодіжних громадських організацій.

Соціальний педагог з бере участь у:

• роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

• плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;

• наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

Соціальний педагог сприяє:

• взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;

формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Психологічна служба закладу професійної (професійно-технічної) освіти підпорядковується директору закладу.

Завдання психологічної служби: збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Принципами діяльності психологічної служби є: науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність; індивідуальний підхід; доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги); міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності; добровільність; людиноцентризм та партнерство; конфіденційність; дотримання норм професійної етики.

Функції психологічної служби:

діагностично-прогностична - психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;

організаційно-методична - визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;

корекційно-розвиткова - система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

консультативна - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

просвітницько-профілактична - поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;

соціально-захисна - здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

Діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні. Діагностика здійснюється групова та індивідуальна. Може проводитись як за планом роботи навчального закладу, так і за запитом учасника навчального процесу. А також наш заклад бере участь у соціологічних опитування та дослідженнях місцевого та всеукраїнського значення.

Профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі. Психологічна служба навчального закладу здійснює систематичну профілактичну роботу у формі семінарів, годин спілкування, бесід. Практичний психолог та соціальний педагог є членами ради профілактики по запобіганню злочинів та правопорушень.

Корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки. Даний вид роботи здійснюється за результатами діагностики з окремими групами учнів, за допомогою тренінгових занять.

Навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості.

Консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу.

Зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Джерело надії», по протидії торгівлі людьми; «Вінницьким обласним Центром з профілактики та боротьби зі СНІДом”, Центром психологічної та медичної допомоги «Клініка, дружня до молоді».

Просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу. Здійснюємо тренінгові заняття для учнів за просвітницькими програмами: «Просвітницька робота серед молоді України щодо здорового способу життя за програмою “рівний-рівному”», «Дорослішай на здоров’я» «Здоровий спосіб життя».

Беремо участь у реалізації державних та національних програм щодо охорони фізичного і психічного здоров’я учнівської молоді:

• Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року,

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки,

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (Наказ МОНУ від 08.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів МОНУ щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року),

Наказ МОНУ від 21.12.2015р №1327 «Про затвердження плану заходів МОНУ щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»,

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав  і можливостей жінок та чоловіків попередження торгівлі людьми на період до 2021 року

«Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки»

Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки

Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки

• Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо  запобігання насильства над дітьми»

• Наказ МОНУ від  31.12.2015 р. № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Фінальний етап ...

      На базі Дніпровського центру ...

«Творча молодь ...

       24 травня 2019 р. відбувся VІІ ...

Участь в роботі ...

      23.05.2019 р. педагогічні працівники ...

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top