За 2016-2017 навчальний рік

Розділ І.

Загальна характеристика навчального закладу

У своїй діяльності навчальний заклад керується основними документами: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, законом України  «Про засади запобігання та протидії корупції», “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, “Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України,  Статутом навчального закладу. В училищі працюють педагогічна та науково-методична ради, школа передового педагогічного досвіду,  школа педагогів початківців. Вони діють на підставі затверджених положень, що складені у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та науково-методичної ради проводились відповідно до річного та перспективного плану роботи  навчального закладу.

На розгляд педагогічної ради виносились питання:

·    Стан охорони праці та додержання Правил безпеки праці. Листи. Нормативні документи.

·    особливостей проведення ДПА у 2017 році,

·    визначення завдань бібліотеки у національно-патріотичному вихованні,

·     організації підготовки учнів  до проходження ЗНО у 2017 році,

·    аналізу вивчення передового педагогічного досвіду, як складової педагогічної праці,

·    стану викладання навчальних предметів загальноосвітньої підготовки (історія України, Всесвітня історія, правознавство, Людина і світ),

·    осучаснення форм та методів профорієнтаційної роботи, як системи комплектації учнівського контингенту,

·    ролі особистості педагога у формуванні творчого працездатного учнівського колективу,

·    інформаційної  культури в навчальному закладі,  її розвитку в учасників навчально – виробничого та виховного процесу.

На науково-методичній раді розглядались питання:

·    підготовки конкурсних робіт для участі у VIII Міжнародному форумі у Києві, міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти 2017»

·    підготовки до обласного конкурсу « Майстер виробничого навчання 2017»,

·    питання чергової ( позачергової ) атестації педагогічних працівників,

·    запровадження інноваційних, комп′ютерних технологій у навчально-виховний процес у 2016-2017 н. р.,

·    вивчення та узагальнення системи роботи викладачів та майстрів в/н, стану викладання предметів загальноосвітньої підготовки( суспільні дисципліни) та професійної підготовки з професії « Офіціант; бармен»

·    Обдарованість – це дар, чи натхненна праця над собою? Форми роботи з обдарованими учнями, методи та проблеми.

Головними принципами, які були покладені в систему управління педагогічним колективом, є :

1.  Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого колективу, покращення якісного складу працівників училища.

2.  Створення сприятливих умов  роботи  колективу , направлених   на самореалізацію кожного на своєму робочому місці.

3.  Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.

4.  Виявлення обдарованих учнів та створення сприятливих умов для їх самореалізації.

   Колектив ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» ставив за мету виконання головних завдань:

1.  Забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників будівельного напряму, швейного профілю, сфери послуг та громадського харчування.

2.  Забезпечення оптимального функціонування закладу, як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем.

3.  Поповнення та оновлення навчально-матеріальної бази училища.

4.  Забезпечення права громадян України на професійне та загальноосвітнє навчання відповідно до їх здібностей та інтересів.

5.  Активного впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес.

6.  Розвитку соціального партнерства.

Розділ ІІ.

                            Навчально-виробнича діяльність

Професійно-технічна освіта, як головна складова економіки та освіти держави, переживає найбільш відповідальний період за всі роки незалежності. Його називають періодом осучаснення, на відміну від попередніх які називали збереженням, виживанням.

Незважаючи на зміни у джерелах фінансування  ми зберегли свої виробничі  характеристики та показники, а в деяких  напрямках  і примножили їх.

Незважаючи на існування значних проблем в системі ПТО навчальному закладу у 2016 – 2017 навчальному році  вдалось зберегти свої основні характеристики та показники, а в деяких випадках і примножити їх.

По-перше,  у травні  2016 року ми підписали трьохсторонній договір №175 на предмет створення Навчально-практичного будівельного центру «Снєжка» і почали реалізовувати соціальне партнерство з ТзОВ «Снежка - Україна». Станом на 01.06.2017 р. виконано 60% ремонтно-будівельних робіт для відкриття центру.

По-друге, пройшли засідання  РЕР та проатестували професію «Офіціант; бармен» (15.06.17 р. відбудеться засідання ДАКу).  На сьогодні тривають ремонтні роботи в навчальному корпусі, гуртожитку, майстернях, які здійснюються зусиллями навчальних груп за професією штукатур; лицювальник-плиточник; маляр.

Держзамовлення по набору учнів на 2016 рік становило 275 чоловік, фактично виконано 334 чоловік, що становить 121%.

Випуск учнів 2016-2017 н. р. становить 283 чоловіка, на другу ступінь випущено – 49 чоловік, достроково за результатами проміжної кваліфікаційної атестації – 15 чоловік. Випуск по факту становить 12 груп (236 осіб, і з них 14 дітей - сиріт), дипломи з відзнакою отримують 24 учні (у 2016 р. 31 диплом з відзнакою).

Найбільша кількість дипломів з відзнакою здобула  група №37 за професією «Офіціант; бармен» (викладач спецдисциплін Валюк Л.А., майстри в/н Баліцька О.Є., Кундис О.А.) - 5 осіб, взагалі відсутні дипломи з відзнакою у навчальних групах: за професією «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр» №2 (викладач спецдисциплін Іванова В.І., майстер в/н Гірчук К.А.); за професією «Електрогазозварник» група №8 (викладач спецдисциплін Козакова Т.С., майстер в/н Гончар В.В.); за професією «Муляр; електрозварник ручного зварювання» група №18 (викладач Верещак О.Г., майстер в/н Повх В.А.); за професією «Столяр; монтажник гіпсокартонних конструкцій» група №21 (викладач спецдисциплін Гулько С.В., майстер в/н Тихонюк В.Н.).

Працевлаштування випускників 2016 році склало 81% , у 2017 році за попередніми даними буде працевлаштовано 14 дітей - сиріт.

Непростим залишається питання відрахування учнів. Протягом 2016 календарного року адміністрацією було відраховано 37 чоловік: із них 15 чол. – по переводу, 12 чол. – за сімейними обставинами та 10 чол. – з інших причин. Протягом І-го кварталу 2017 року відраховано 7 чоловік – із них 1 чол. по хворобі, 3 чол. за сімейними обставинами, 3 чол. з інших причин. 

На початок календарного 2016 р.  в училищі навчалось 662 учня, на кінець 2016 р.  контингент становив 651 учень. 

 

Зароблені кошти від виробничої діяльності

(чистий дохід)

Роки

План виробничої діяльності (тис.грн.)

Фактичне виконання

(тис. грн. )

% виконання

2013

250,0

289,7

115,9

2014

292,4

214

73

2015

250,0

218,2

87

2016

260,0

327,3

125

 

Планом на рік було передбачено, що доходи  від виробничої діяльності в 2016 р мали становити 260 тис. грн.  чистого доходу. Виконано фактично 327,3 тис грн,  що становить 125 %, на 2017 рік встановлено план 260 тис. грн., чистий дохід від виробничої практики за 01.01. – 01.06.17 р. склав 97031, 19 грн., виплачено учням – 33875, 11 грн.

 

Розділ ІІІ.

Навчально-методична діяльність.

Теоретична  підготовка.

У національній доктрині розвитку освіти України, державних програмах та нормативних документах МОН України однією з умов модернізації всієї системи освіти є питання оновлення змісту і форм методичної роботи з обдарованими та здібними учнями . Актуальним напрямком освітньої діяльності в училищі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. В центрі уваги нашого педагогічного колективу стало формування дієвої системи стимулювання обдарованої молоді та її наставників, запровадження сучасних методик виявлення, навчання, виховання та підтримки таких учнів, пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді в усіх сферах життя, популяризації їхніх здобутків. Досвід роботи свідчить про те, що в нашому НЗ система з реалізації програми роботи з обдарованими учнями поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого – педагогічні, науково – методичні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їх батьками, стимулювання педагогів та учнів до  самовдосконалення та самореалізації.

За останні 5 років мають місце позитивні тенденції і динаміка розвитку системної роботи з учнями – претендентами на нагородження золотими медалями та дипломами кваліфікованого робітника з відзнакою.

                           

Таблиця якості підготовки учнів.

№ п/п

Нагороди

Кіл-ть випуск-ників

2012 - 2013

Кіл-ть випуск-ників

2013 - 2014

Кіл-ть випуск-ників

2014 - 2015

Кіл-ть випуск-ників

2015 - 2016

Кіл-ть випуск-ників

2016 - 2017

1

Атестати з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні"

101

2

107

-

101

-

116

3

94

1

2

Диплом кваліфікова-ного робітника з відзнакою

270

26

236

19

239

24

277

31

262

24

 

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські олімпіади, турніри, конкурси. Щороку близько 200 учнів беруть участь у І етапі, до 50 учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та до 5 учнів у ІІІ етапі.

Десятий рік наші учні беруть участь у Міжнародних  конкурсах знавців  української мови ім.. Петра Яцика та ім.. Тараса Шевченка. Це свідчить про важливі зрушення у ставленні молоді до української мови.

1.  У ІІ етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка призером стала учениця гр.. №29 Грибенюк Аліна (диплом ІІ ступеня, викладач Форманчук В.В.).

2.  У Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика призером стала учениця гр. №29 Грибенюк Аліна  (ІІІ місце, викладач Форманчук В.В.)

3. У ІІ відкритому регіональному творчому конкурсі учнівської і студентської молоді що проходив на базі Донецького національного університету  «Слово у душі – душа у слові" призерами стали учениці гр. №26 Фоміна Оксана та гр.№28 Боднар Валерія.( викладач Довгалюк О.Ю.)

Серед найбільш поширених конкурсів з природничо – математичних та гуманітарних дисциплін є Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнська гра «Геліантус», «Соняшник», «Пазл»  з кожним роком збільшується кількість учасників даних конкурсів серед учнів училища.

 

Таблиця результативності участі учнів

у конкурсах «Кенгуру», «Геліантус», «Соняшник», «Пазл»

Рік

Всього учасників

Відмінний

Добрий

Учасник

Кенгуру

2013

20

0

11

9

2014

29

12

6

2

2015

17

9

 

 

2016

32

0

 

 

2017

60

Результати будуть відомі у вересні

Геліантус

 

 

Нагороди

2013

14

Дипломи ІІ ступеня - 3, Дипломи ІІІ ступеня - 5, сертифікати учасників - 6

2014

23

Дипломи ІІ ступеня - 5, Дипломи ІІІ ступеня - 18

2015

24

Диплом І ступеня – 1, Дипломи ІІ степеня - 13, Дипломи ІІІ ступеня - 10

2016

32

Дипломи ІІ степеня - 2, Дипломи ІІІ ступеня - 27, Грамоти з хімії - 2, грамота з біології - 1, грамота з фізики - 1, Сертифікат учасника  - 1

Соняшник

2014

10

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 7, Дипломи ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 2, Дипломи І ступеня регіонального рівня - 1

2015

22

Дипломи І ступеня регіонального рівня - 22

2016

25

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 5, Дипломи ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 7, Дипломи І ступеня регіонального рівня - 13

2017

17

17 дипломів Всеукраїнського рівня

PUZZLE

2013

5

Дипломи учасників - 5

2014

15

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 1, Дипломи І ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 1, Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня – 5

2015

10

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 5, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня – 1

2016

15

Немає результатів

Стало гарною традицією вшановувати талановиту молодь на обласному рівні. Так 18 травня 2017 року у приміщенні Вінницького державного академічного музично – драматичного театру ім.. Садовського відбулася урочиста зустріч з обдарованою молоддю «Таланти Поділля – 2017» серед нагороджених та премійованих Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА учнів був наш учень гр..№4 Сердюк Максим ( викладач Іванова В.І) - переможець обласного етапу конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії: «Маляр», у 2016 році на урочистій зустрічі з талановитою молоддю вшановували  і нашу ученицю гр..№29 Кондратюк Яну( викладач Форманчук В.В.), яка стала  переможцем V етапу Міжнародного конкурсу ім.. Тараса Шевченка.

Основні проблеми, які передбачається подолати:

1.Необхідність оновлення навчально – матеріальної бази кабінетів сучасною технікою, обладнанням, приладами, відповідно до вимог типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

2. Проблемним залишається забезпечення учнів ПТНЗ підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітніх предметів,  підручників та посібників українською мовою з спеціальних предметів, відсоток забезпечення яких складає всього 37%.

 

Здобутки педагогічного, учнівського та батьківського колективів у 2016 – 2017 н.р. представлені у таблиці

№ п/п

Назва конкурсу

Прізвище ім"я учасника

Викладач

Кількість набраних балів

Результат

1.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Кондитер" 23.03.17р. (теоретичний результат)

Сточко Аліна

Магаляс В.П.

15 з 30

4 місце

2.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Маляр" (20.04.2017р.)

Сердюк Максим

Іванова В.І.

29 з 40

1 місце за загальними балами

2.1.

ІІІ етап Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії "Маляр" м. Львів 29.05. - 02.06.2017р.

Сердюк Максим

Іванова В.І.

39 з 60

3 місце за загальними балами (8 із 22)

3.

Всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого - натуралістичного напрямку 2017 р.(16 - 23 роки) м. Київ

Фоміна Оксана

Палій А.В.

-

Диплом учасника

3.1.

Заочний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого - натуралістичного напрямку 2017 р. проект на тему: "Земля наш спільний дім" категорія: "Ресурси  енергозбереження"

Фоміна Оксана Бушинська Вікторія Поліщук Ангеліна    Сатановська Тетяна

Палій А.В.

 

1 місце

4.

ІІ відкритий регіональний творчий конкурс учнівської і студентської молоді «Слово у душі – душа у слові"

Фоміна Оксана        Боднар Валерія

Довгалюк О.Ю.   Форманчук В.В.

 

 

5.

Всеукраїнський конкурс есе "Я - європеєць" 2016 р.

Логайчук Олена

Карпальова О.І.

 

 

6.

Обласна пошуково – дослідницька експедиція «Моя країна – незалежна Україна» номінація: «Боротьба за державність України 1917 – 1920 р.р.» конкурсна робота на тему: «Діяльність Генерального секретаріату УЦР, як першого уряду Української держави»

Боднар Валерія

Гуменюк Н.В.

 

2 місце

7.

Обласний етап Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2016 - 2017 н.р.

Грибенюк Аліна

Форманчук В.В.

 

2 місце

8.

Обласний етап Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2016 - 2017 н.р.

Грибенюк Аліна

Форманчук В.В.

 

3 місце

9.

Сьомий Всеукраїнський конкурс з англійської мови "Гринвіч" для учнів 10 - 11 класів

15 учаника

Карпальова О.І.

 

Сертифікати учасників - 15

10.

Конкурс з німецької мови "Моя професія найкраща"

Бондар Ксенія

Лукашенко Я.В.

 

 

11.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови "PUZZLE" для учнів 10 - 11 класів

15 учасників

Карпальова О.І.

 

Сертифікати учасників - 15

12

Учнівський з іноземної мови "Моя професія - моє майбутнє" серед учнів ПТНЗ області

Бондарчук Вероніка 

Лукашенко Я.В.

 

 

13.

Всеукраїнська гра «ГЕЛІАНТУС» 12 грудня 2016р.

32 учасника

Глушко І.Г.

-

Дипломи ІІ степеня - 2, Дипломи ІІІ ступеня - 27, Грамоти з хімії - 2, грамота з біології - 1, грамота з фізики - 1, Сертифікат учасника  - 1

14.

Восьма Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 03.03.2017р.

17 учасників

Форманчук В.В. Довгалюк О.Ю.

 

17 дипломів Всеукраїн-ського рівня

15.

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

60 учасників

Ракович Н.П.

 

Сертифікати учасників з добрими результатами

16.

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності з робітничих професій "Worldskils Ukrain" у м. Києві

Мельник Віта

майстер в/н Журавель Ю.П.

 

Диплом учасника

17.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Снігова Королева ESTEL"

Бондарчук Вероніка    Туз Ірина                Вагеліст Владислава            Ковальчук Оксана       Чумакова Ольга     Максименко Алла

майстри в/н Гота О.В. Журавель Ю.П.  Дехтярьова В.А.

 

Дипломи учасників

18.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Перукар" серед учнів ПТНЗ Вінницької області

Шевчук Лілія

майстри в/н           Гота О.В.          Дехтярьова В.А.

 

3 місце

19.

VІІІ Всеукраїнська країнознавча гра "Соняшник - учитель"  2016 р.

-

Форманчук В.В.

 

 

20.

ІІІ заключний етап Обласного конкурсу "Майстер виробничого навчання - 2016 року" серед майстрів виробничого навчання професійно - технічних закладів будівельного профілю Вінницької області (14.12.2016р.)

 

Лемішова Л.І.

 

3 місце

21.

VІІІ Міжнародний форум "Інноватика в сучасні освіті - 2016р." номінація "Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах" конкурсна робота на тему: "Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в ДНЗ "ВПУ -7 м. Вінниці"

 

Дребот Т.Б. Лукашенко Я.В.

 

Диплом учасника

22.

Восьма Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2017" номінація "Сучні соціально - психологічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації" конкурсна робота на тему: "Організація правовиховної роботи в ПТНЗ по запобіганню насильства в сім"ї"

 

Чорната Л.Й. Половинка Л.М.

 

Диплом учасника

23.

Сьомий Всеукраїнський конкурс на кращий веб - сайт навчального закладу (лютий 2017р.)

 

Рибалкін І.М.

 

 

24.

Обласний фестиваль художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ «Подільські зорі» на тему «Мистецтво народів світу». Номінація «художнє виконавство»

вокальний дует

 

 

сольні виконавці

 

 

 

 

 

 

Номінація «хореографічне мистецтво» отримав

 

 

 

 

 

ансамбль «Айстри»

Кісь Вадим

Онофрійчук Ірина

Приймак Марія

Кокіза Анастасія

Ткаченко Анастасія

гурток сучасного танцю «Модерн»

 

 

 

 

 

Годна І.С.

 

Годна І.С.

 

 

Годна І.С.

 

 

 

Годна І.С.

 

 

Горбенко О.М.

 

 

 

 

 

 

Гран-прі,

 

ІІ місце

 

 

Дипломи І ступеня

 

 

Дипломи ІІ ступеня

 

диплом ІІІ ступеня

25.

Конкурс "Подільські зорі" в номінації "Художнє читання"

Назаренко Зіна

 

 

1 місце          (диплом І ступеня, кубок)

26.

Відкриті обласні змагання серед учнів ПТНЗ із кульової стрільби Вінницької області "Я захисник! Стріляю - влучно!"

4

Глушко Ю.В.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада юнаки - 2 місце

27.

Обласна легкоатлетична спартакиада (крос)

Збірна команда дівчат

Чекіна В.Д.

 

1 місце

28.

Обласна спартакиада (настільний теніс)

8

Осінський О.М.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю- 18, д- 5

29.

Обласна спартакиада (баскетбол)

15

Когут С.Я.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю. - ІІІ, д- ІІ

30.

Обласна спартакиада (Міні - футбол)

15

Осінський О.М.

Чекіна В.Д.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю -ІІІ, д- 4

 

Державна підсумкова атестація

У випускних групах №2, №22, №26, №28  навчалось  94 учні, 90 -  складали ДПА. Результати відображені у таблиці і показали, що рівень навчальних досягнень відповідає річному оцінювання.

 

 

З 94 випускників (4 групи, де здійснювалась загальноосвітня підготовка)  державну підсумкову атестацію здали 90 учнів. Якісний показник результатів з української мови складає 53,2%, з математики – 25,1%, з предмета за вибором : хімія – 25,2%, фізика – 35,3%. Порівняно з минулим навчальним  роком при кількості  випускників 121 учень, якість знань за результатами ДПА  з української мови та літератури вищі на 9,2%, з математики нижчі на 6,6%, з предметів за вибором вищі  на 8%.

 

Таблиця реєстрації учнів на ЗНО.

Роки

 

Загальна кількість випускників

Кількість випускників, які зареєструвались для участі у  ЗНО

Навчаються на базі повної загальної середньої освіти

Отримують повну загальну середню освіту в ПТНЗ

Навчаються на базі повної загальної середньої освіти

Отримують повну загальну середню освіту в ПТНЗ

2015

138

101

3

24

2016

161

116

15

24

2017

168

94

6

27

Порівняльна таблиця показала, що у 2017 році кількість учнів, що зареєструвались  на складання ЗНО складає 33 учні на 262 випускника, що на 1% менше порівняно з минулим роком.

Методична робота проводилась відповідно до плану методичної роботи училища на 2016-2017 н. р.

Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 н. р. було спрямовано на реалізацію ІV рефлексивно-підсумкового  етапу науково-методичної проблеми училища «Компетентнісний підхід у навчально-виховній роботі при підготовці кваліфікованих робітників». Робота над цією проблемою   підняла на більш високий рівень теоретичну й самоосвітню підготовку кожного педагога, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам викладачів, майстрів в/н, вихователів різних кваліфікаційних категорій, активізувала форми методичної роботи.

У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено 18 науково-методичних засідань.

Досвід роботи з реалізації науково-методичної теми був представлений у друкованих виданнях: збірник «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»  10-й ювілейний та 11-й випуски (8 статей), автори: Гуменюк Н.В., Форманчук В.В. стаття «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови під час підготовки до ЗНО»; Готою О.В. підготовлена стаття «впровадження сучасних інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр); візажист»», Нартовська В.М. та Терентьєва П.Г. підготували статтю на тему «Комплексний підхід до формування в учнів стійкого інтересу до обраної професії «Кухар; кондитер»», майстер в/н Козенюк Л.І. написала статтю «Методика проведення уроків виробничого навчання на тему: «Приготування рибних смажених страв»», майстер в/н Гончар В.В. стаття «Особливості ознайомлення майбутніх електрогазозварників з обладнанням для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів», автори Івацко Т.С., Шпіхернюк Л.М. стаття «Ознайомлення з архітектурними пам'ятками м. Вінниці учнів ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» шляхом використання проектної технології навчання», Карпальова О.І. «Використання лінгвокраєзнавчих Інтернет ресурсів»,  Лукашенко Я.В. «Формування соціокультурної компетенції учнів ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» в процесі читання газетних статей».

До газети «Освіта  Вінниччини» подано 10 статей, зокрема  «50-річчний ювілей Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» (методист Гуменюк Н.В.), «Рідному слову – жити вічно» (викладачі української мови та літератури Форманчук В.В., Довгалюк О.Ю.), «Ти – наш герой» (класний керівник Половинка Л.М.), «Навчаючи правам, незабуваєм про обов'язки» (викладач Чорната Л.Й.), «Профорієнтація – орієнтир до свідомого вибору майбутньої професії» (викладач Задорожна О.П.), «На шляху інтеграції до міжнародного професійного руху» (голова м/к «Перукар Журавель Ю.П.»), «Навчаємо зі смаком майстерності та фантазії» (майстер в/н Кундис О.А.), «Роль бібліотеки в житті учня ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці»» (завідуюча бібліотекою Іванова В.І.), «Сумні очі дітей війни» (викладач Ракович Н.П.), «Сучасний гуртожиток очима учнів» (вихователь Попіль О.В.).

Творча особистість викладачів та майстрів виробничого навчання, ріст  фахової майстерності найбільш проявляється під час проведення відкритих уроків із застосуванням нових освітніх технологій, зокрема ІКТ. Таких уроків у 2016- 2017 н. р. було проведено 10.

На базі навчального закладу у лютому 2017 року проведено обласний семінар заступників директорів з навчальної роботи на тему: «Система роботи колективу над підвищенням професійної майстерності вчителя в умовах реалізації науково-методичної проблеми». В рамках заходу свої відкриті уроки представили: викладач української мови та літератури Форманчук В.В. «Три зозулі з поклоном». Вічна тема любовного трикутника в новітній інтерпретації», Гота О.В. «Сучасні техніки колорування «Грандж», «Треш», «Ретро»», Лукашенко Я.В. «Музичні захоплення». В рамках семінару з доповідями виступили голова м/к «Природничо-математичних дисциплін» Палій А.В. «Використання проектних технологій в роботі природничо-математичних дисциплін», викладач хімії Калашнюк О.А. «Формування знань шляхом використання технології критичного мислення».

Введені у роботу Положення про призначення і виплату стипендій учням ДНЗ « Вище професійне училище №7 м. Вінниці», Положення про надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення учням   ДНЗ « Вище професійне училище №7 м. Вінниці», Положення про проведення виставки- конкурсу учнівських стінних, електронних газет та електронних плакатів, Положення про стимулювання та заохочення освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в рамках загально училищного конкурсу

«Кращий учень року», Положення про стимулювання та заохочення освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в рамках загально училищного конкурсу «Кращий урок року».

                                                        

Розділ ІV.

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

Підготовку висококваліфікованих робітників ДНЗ «ВПУ № 7 м. Вінниці» здійснює на підставі заключних договорів про надання освітніх послуг з різними організаціями, приватними підприємцями, які працюють в сферах будівництва, громадського харчування, обслуговування та побуту.

Виробничу практику у 2016 – 2017 н.р. учні проходили на базових підприємствах м. Вінниці та області, а саме: швейне виробництво – ПрАТ «Володарка» (групи №14,15, 24, 26, 30); будівництво, ремонтно-будівельні роботи ПП СБМУ-8, РСУ Ремонтник, ПП НВФ Малад, ТОВ БМУ-2 ЛТД, Поділлязалізобетон, СТОВ Агро-Ленд, ПП КедрВВ, ТОВ Будмонтажпроект, ПП ВО Елна-сервіс, ПП Трейдсервіс, Подільський енергоконсалтинг, ДП Тиврів агроліс, різноманітні ФОПи (гр. №8 (майстер в/н Гончар В.В.), гр.№18 (майстер в/н Повх В.А.), частково гр..№1(майстер в/н Крижановська Л.Г. та гр.№2 майстер в/н Вибивана Р.М.), об’єктів ПТУ-14 смт. Вороновиця (група №5 майстри в/н Піддубняк В.В., Лемішова Л.І.); громадське харчування – за фахом кухар;кондите ресторани «Фазенда», «Версаль», «Імперія», «Марсель», «Гостевія», різноманітні ФОПи  (гр. №22 майстри в/н Шпіхернюк Л.М., Демко І.А.,гр. №25 майстер в/н Пшенична Г.В.,  гр. №35 майстер в/н Козенюк Л.І., гр.№36 майстер в/н Плахотнюк Н.П.), офіціант; бармен  ресторани «Шехерезада»,  «Тифліс», кафе-бар «Драйв клуб» тощо (гр. №37майстри в/н Баліцька О.Є., КундисО.А.); сфера обслуговування – за фахом перукар (перукар-модельєр); візажист ТОВ «Слітен» м. Вінниця, ТОВ фірма «Мальва», м. Вінниця, ФОП Кургай О.А. жіночий клуб «Мамзель» тощо (гр. № 29 майстер в/н Казьмірович К.І., гр. №27 майстер в/н Вішталь Т.В., гр. №28 майстри в/н   Гота О.В.,  Дехтярьова В.А., гр. №31 майстер в/н Кондратюк О.В., гр. №33 майстер в/н Журавель Ю.П.)

Учні навчальних груп за професіями кухар; кондитер брали активну участь у волонтерських акціях допомоги воїнам АТО (громадська організація «Мольфар»): готували вареники (більше ніж 600 порцій), салат «Морква по-корейські» (оброблено 22 мішки моркви); салат «Вінегрет » (100 кг).

Активну участь навчальний заклад бере у профорієнтаційних муніципальних заходах м. Вінниці: фестиваль «Фуд - фест» січень 2017 р., День Європи травень 2017 р., «Творча молодь Вінниччини» травень 2017 р.

2016 – 2017 н.р.  в  цілому був успішним для нашого навчального закладу. Дуже багато робіт було виконано завдяки коштам, які виділяли  наші соціальні партнери та кошти від благодійної допомоги батьків наших учнів, надходження від виробничої практики.

Заплановані заходи з навчально-виробничої діяльності та їх виконання дозволяють навчальному закладу здійснювати професійну підготовку на належному кваліфікованому рівні, у відповідності до державних стандартів і вимог професійно-технічної освіти.

 

Розділ V.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року була забезпечена у повному обсязі. Штатна чисельність педагогічних працівників станом на 15.06.2017 р. становила 97 чол. (2016 р. – 97 чол.). Віковий ценз становить: до 30 р. – 10 чол., до 40 р. – 26 чол., до 50 р. – 26чол., до 60 р. – 25 чол., старше 60 р. – 10 чол.

Педагогічний стаж – до 5 р. (10 чол.); до 10 р. (7 чол.); до 20 р. (21 чол.); 20 р. і більше (59 чол.).

За навчальний рік звільнилось 2 працівника, прийнято на роботу 5 педагогічних працівника, у декретній відпустці по догляду за дитиною перебуває 7 працівників.

Якісний склад педпрацівників на 2017 р. становить:

Викладачі – спеціалісти (3)

спеціаліст ІІ категорії (6)

спеціаліст І категорії (7)

спеціаліст вищої категорії (11)

педзвання «старший викладач» (12)

педзвання «викладач- методист» (5)

Майстри в/н – тарифний розряд (8)

педзвання «майстер в/н ІІ категорії» (2)

педзвання «майстер в/н І категорії» (34)

Вихователі - спеціалісти (3)

спеціаліст ІІ категорії (2)

спеціаліст І категорії (2)

Аналіз якісного складу свідчить про зростання кількості педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання «старший викладач», «майстер в/н ІІ категорії», «майстер в/н І категорії» у порівнянні з 2016 роком.

Здійснено заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту: поповнено склад колективу новими кадрами, створено умови для підвищення кваліфікації, вчасно здійснюється оплата лікарняних, відпусток, надається матеріальна допомога.

У 2016 – 2017 н. р. підвищили кваліфікацію 21 педагогічний працівників.

Відбувається прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників, підвищення тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань протягом 5 років.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими педагогами, що дало змогу підвищити виконавчу дисципліну та реалізувати поставлені завдання

Чергову атестацію у 2016 – 2017 навчальному році проходили 13 чоловік. На обласну атестаційну комісію подано клопотання на 8 чоловік:

Встановлено та присвоєно:

- спеціаліст І категорії – 2 чол.

- спеціаліст ІІ категорії – 1 чол.

- спеціаліст вищої категорії - 3 чол.

- п/з  «старший викладач» - 2 чол.

- п/з «майстер в/н  І категорії»   -  1 чол.

- п/з «майстер в/н  ІІ категорії»   -  1 чол.

Підтверджено:

вища категорія, п/з  «старший викладач» – 2 чол.

п/з «майстер в/н І категорії»  - 3 чол.

 

Розділ VІ.

Інформатизація навчально-виховного процесу

Інтеграція України у Європейський простір пов’язана з якістю освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості освіти учнів є впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки.

Станом на 15.06.2017р. в училищі на обліку 58 персональних комп’ютерів (в порівнянні з 2016 роком показник не змінився) них: 33 - в навчальних кабінетах, 21 - використовуються для управління та організації навчально-виховного процесу, 4- бібліотека. Всі мають вихід до мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації - 12 учнів на 1 ПК. Всі ПК забезпечені ліцензійними операційними системами.

Протягом 2016-2017 н. р. надавалась допомога  педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів. Впродовж навчального року виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, власними силами здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Робота в ЄДЕБО:

·    введення усієї необхідної інформації та копії документів про освітню діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до них, статут, накази на призначення керівника, тощо)

·    створення (формування) відповідальною особою навчального закладу замовлень на видачу дипломів кваліфікованих робітників та свідоцтв робітничих кваліфікацій;

·    постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо);

·    вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам;

·    триває процес переоформлення та переведення строку дії ліцензій з обмеженого терміну на безстроковий.

 

Розділ VІІ.

Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування

Результати участі у конкурсах та заходах

1.  Обласний фестиваль художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ «Подільські зорі» на тему «Мистецтво народів світу». Номінація «художнє виконавство» зразковий вокальний ансамбль «Айстри» отримав Гран-прі, вокальний дует зайняв ІІ місце, сольні виконавці отримали дипломи І та ІІ ступеня. Номінація «хореографічне мистецтво» гурток сучасного танцю «Модерн» отримав диплом ІІІ ступеня. Номінація «художнє читання» диплом І ступеня.

2.  Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінації «в’язання спицями,  гачком», «художня вишивка», «інші техніки виконання» дипломи І ступеня.

3.  Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я!» під девізом «Молодь Вінниччини обирає здоров’я!» (Відмічено за участь).

4.  Музичний проект «Моя Україно, ти гордість моя!», присвячений Міжнародному дню студента(Відмічено за участь).

5.  Регіональний фестиваль технічної творчості учнів ПТНЗ «Творча молодь Вінниччини»(Відмічено за участь).

6.  Участь у обласному етапі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» щодо допомоги дітям з вадами здоров’я (Відмічено за участь).

 

Розвиток творчих здібностей учнів

З метою зайнятості учнів в позаурочний час та змістовного проведення дозвілля організована робота 5 предметних гуртків, 4 спортивних гуртка, 4 фахових гуртка, в яких задіяно 268 учнів. Важливе місце у формуванні та розвитку особистості вихователя, учня, вчителя, батьків  в ході  навчально-виховного процесу відіграє  створена методична комісія класних керівників і вихователів, яка протягом 2016-2017 років  працює над темою: «Формування системи патріотичного виховання учнів в умовах сучасного навчального закладу».

з/п

Назва гуртка

Керівник

Кількість учасників

1

Гурток сучасного танцю «Модерн»

Горбенко О.М.

26 чол.

2

Вокальний ансамбль «Айстри»

Годна І.С.

18 чол.

3

Вокально-інструментальний ансамбль «Скаймайстер»

Трач Г.В.

24 чол.

4

Духовий оркестр

Трач Г.В.

19 чол.

5

Бібліотечний гурток «Співбесідник»

Рибалко В.І.

16 чол.

6

Правовий гурток «Правознавець»

Чорната Л.Й.

27 чол.

7

Волейбольний гурток

Чекіна В.Д.

20 чол.

8

Баскетбольний гурток

Когут С.Я.

18 чол.

9

Шаховий гурток

Осінський О.М.

15 чол.

10

Гурток настільного тенісу

Осінський О.М.

16 чол.

11

Фотогурток «Об’єктив»

Верещак О.Г.

9 чол.

12

Історико-краєзнавчий гурток «Історик»

Гуменюк Н.В.

15 чол.

13

Мовно-літературний гурток «Оберіг»

Форманчук В.В.

21 чол.

14

Хімічний гурток «Хімікус»

Калашнюк О.А.

10 чол.

15

Біологічний гурток «Еколог»

Палій А.В.

14 чол.

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Стипендія дітей-сиріт та таких, що позбавлені батьківського піклування становить 1000 грн.

У зв’язку з інфляцією проводиться індексація стипендії. У травні 2017 р. сума індексації на 1 сироту становила 6,17 грн. (І курс), 65,75 грн. (ІІ курс), 422,25 грн. (ІІІ курс).

Щорічно дітям-сиротам виплачується:

-         грошова допомога для придбання навчальної літератури – 1245 грн.;

-         грошова компенсація для придбання одягу та взуття – 595 грн. (І курс), 386,75 (ІІ, ІІІ курс):

-         матеріальна допомога – 136 грн.

Середня вартість харчування на 1 дитину-сироту в день – 45 грн. (круглих сиріт), 18 грн. – тих, що під опікунством.

 

                Контингент

Статус

Станом на 15.06.2017

Станом на 01.05.2016

усіх учнів

 

367

сиріт

31

38

напівсиріт

66

54

багатодітних

85

74

інвалідів

2

3

 

Робота психологічної служби

 

Завданням психологічної служби є сприяння всебічному розвитку підлітків у процесі навчання. Конкретними завданнями психологічної служби у зв'язку із цим є такі: реалізація в роботі з учнями можливостей, резервів розвитку підліткового віку; розвиток індивідуальних особливостей підлітків їх інтересів, здібностей, відчуттів, стосунків, захоплень, життєвих планів тощо: створення сприятливого для розвитку особистості учня психологічного клімату в навчальному закладі, що визначається: організацією продуктивного спілкування підлітків з дорослими та однолітками; надання своєчасної психологічної допомоги і підтримки як підліткам, так і їхнім батькам, педагогам, майстрами.

Напрямки, за якими працювала психологічна служба дозволяють вивчити особистість учня, як індивідуально так і в колективі, враховуючи вікові особливості, психічний розвиток та індивідуально-типологічні особливості.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

·     психодіагностична робота;

·     психокорекційна робота;

·     консультаційна робота;

·     просвітницька робота з адміністрацією, педагогічним колективом, учнівським колективом та батьками  із роз’яснення актуальних проблем та методів практичної психології;

·     удосконалення науково – методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

Основні завдання на 2016 – 2017 н.р.:

·     Просвітницька робота з адміністрацією закладу, педагогічним і учнівським колективами, батьками.

·     Участь у реалізації державних програм (регіональних) програм.

·     Самоосвіта та підвищення професійного рівня.

·     Адаптація учнів  в колективі, професії.

·     Гуманізація навчально-виховного процесу.

Відповідно до річного та місячного планування, практичним психологом  була виконана така робота:

І. Психодіагностична робота:

Методика діагностики самооцінки психічних станів за Г. Айзенком. Анкетування «Викладач очима учнів», «Майстер виробничого навчання очима учнів», «Вихователь очима учнів» (матеріали до атестації педагогічних працівників). Дослідження оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера

ІІ. Консультаційна робота:

Консультування учнів за такою тематикою: взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль у колективі); взаємостосунки з викладачами, майстрами в/н, батьками, однолітками; тривожності; агресивності; конфлікти у групі; проблеми у спілкуванні; визначення життєвих пріоритетів. Індивідуальне консультування учнів для зниження психоемоційного напруження й надання допомоги у вирішенні конфлікту «Цінність життя» (попередження суїцидальних тенденцій). Групові консультування учнів за результатами психодіагностики, на тему: «Психічні стани».

Консультування педпрацівників та батьків за тематикою: Індивідуальне консультування батьків і педагогів для розкриття особистісних рис учня й попередження конфліктних ситуацій (попередження суїцидальних тенденцій). Робота з дітьми, схильними до правопорушень. Робота з учнями з неблагонадійних сімей, робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Пропагування здорового способу життя. Профілактика наркоманії та тютюнопаління. Проблеми адаптації дітей з особливими потребами.

Консультування адміністрації закладу  з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі, мотивації взаємодії.

ІІІ. Корекційно – відновлювана та розвивальна робота:

Психокорекційні бесіди з учнями, схильними до девіантної поведінки. Корекційні бесіди з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Корекційні бесіди з дітьми, що потребують психологічної підтримки. Корекційна робота, направлена на покращення мікроклімату в групі, налагодження міжособистісних стосунків, покращення навчальної дисципліни. Індивідуальна робота з учнями за результатами дослідження психічних станів.

З педагогічними працівниками: інтерактивне заняття «Колектив моєї мрії».

ІV. Психологічна просвіта:

Виступи на засіданнях «Школи педагогічної майстерності»: «Допомога потенційному суїциданту». Виступ на педагогічні раді : «Психологічний супровід атестації». Виступ на інструктивно-методичні нараді «Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів».

 Виступ  на батьківських зборах: «Батьки і діти: шляхи взаємодії».

Виступ на загальноучилищній лінійці «Бесіда - знайомство з психологом та роботою психологічної служби». Тренінги для підлітків за програмою "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя". Участі у реалізації державних та національних програм щодо охорони фізичного і психічного здоров’я учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти Вінницької області:

«Знання прав не звільняє від обов’язків», тренінгове заняття для учнів. «Не важливо, на чиєму боці сила, важливо на чиєму боці право», тренінг для батьків. Виставка газет та малюнків «Дитина та її права».

«Здоров’я – це життя», тренінгове заняття в позаурочний час. «Здоровий спосіб життя як основа профілактики ВІЛ-інфекції», міні – лекція для педпрацівників. «Проблеми ВІЛ/СНІДу і сімейне виховання», ігровий тренінг для батьків.

Бесіда з учнями на тему: «Визначення проблеми торгівлі людьми, термінологія.» Виступ на батьківських зборах «Торгівля людьми – найжахливіша форма злочинності». Міні-лекція для педагогів «Ситуація з торгівлею людьми в Україні: сучасний стан, нові тенденції та причини поширення».

Круглий стіл для учнів «Ми – за здоровий спосіб життя». Інформація на стенд для батьків «Батьки і діти: шляхи взаємодії». Інформаційне повідомлення для педагогів «Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка».

Тренінгове заняття для учнів «Проектування свого життєвого шляху». Година спілкування для учнів «Сходинки до майбутнього». Година спілкування для учнів «Як подолати стрес». Година спілкування для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Проведення круглого столу для педпрацівників «Травма, криза та її прояви у психіці та поведінці дитини».

Тренінгове занять для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Години спілкування для учнів «Молодь проти насильства». Тренінгове заняття для учнів «Що заважає нам зрозуміти себе та інших». Проведення тренінгу для учнів «Поважаючи себе – поважай інших». Тренінг для учнів «Формування навичок ефективної взаємодії». Тренінг для учнів «Як стати толерантною людиною?». Тренінг для учнів  «Творити добро – це прекрасно». Проведення тренінгового заняття для педагогів та батьків «Толерантність як психологічна категорія».

Година психолога для учнів «Недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів, пов'язаних із злочинністю». Заняття у формі лекції з елементами тренінгу для батьків «Допомогти батькам – допомогти дитині». Інформація на стенд для батьків: «Профілактика правопорушенння та особистий захист громадян від протиправних посягань»

V. Організаційно – психологічна робота:

·     Участь у роботі штабу з профілактики правопорушень.

·     Участь в роботі атестаційної комісії.

VI. Зв’язки з громадськістю:

·     Координація  спільної роботи з інспекцією у справах неповнолітніх .

·     Співпраця  з  Центром планування сім’ї.

1.2 Характеристика переваг та недоліків у проведеній роботі.

За 2016-2017 н.р. робота проводилась переважно з учнями та педпрацівниками. Найскладнішим напрямком діяльності практичного психолога була робота з батьками. Враховуючи специфіку навчання в ПТНЗ та переважну категорію учнів, яким в більшості випадків потрібно долати велику відстань, щоб потрапити на навчання, тому є важкість налагодження стосунків з батьками. Саме тому даний напрямок  потребує доопрацювання.

 

Пропозиції для подальшої роботи згідно з планом.

Вважаючи на виклики сьогодення реформ в освітній галузі  та зміни свідомості кожного пересічного громадянина психологічна служба в перспективі 2017-2018 н.р. має дієво долучатися до самовдосконалення та прагнути робити більше чим вимагає буденність. Перебування нашої країни в складній соціально-політичній ситуації, бойові дії на Сході та поява вимушених мігрантів в нашому навчальному закладі, що підпадають під статус СЖО суттєво підвищує роль та значення психосоціальної підтримки даної категорії учнів. Саме тому в перспективі роботи психолога звертати особливу увагу на профілактику насильства в сім’ї та між самими підлітками, зниження тривожних настроїв серед підлітків, зниження агресивності та конфліктності.

 

Рада профілактики по попередженню злочинів та правопорушень

1.  План роботи ради профілактики по попередженню злочинів та правопорушень на 2016-2017 навчальний рік затверджений директором ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» Ю.В. Нартовським, протокол №1 від 01.09.2016 р. Наказ про створення Ради профілактики №190 від 01.09.2016 р.

2.  Соціальний паспорт навчального закладу в наявності. Затверджений директором ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці»  від 15.10.2016 р.

3.  В роботі ради використовуються наступні нормативно-правові документи:

-      Наказ МОН від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2016 року;

-      Лист МОН від 17.02.2014 р. №1/9-118 «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді»;

-      Лист МОН України від 30.01.2014 р. №1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

-      Нормативно-правові акти з питань здійснення просвітницько-профілактичної роботи щодо попередження злочинності, правопорушень, бродяжництва та жебрацтва серед дітей та учнівської молоді.

4.  Розглянуто на засіданнях рад наступні питання:

-      робота з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах – діти, які опинились в складних життєвих обставинах, відсутні;

-      робота з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах – відсутні;

-      робота з учнями, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ – ведеться в журналах педагогічних спостережень наставників навчальних груп.

5.  Співпраця ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» з іншими організаціями:

-      типова угода про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу.

-      усна угода про співпрацю з Центром медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді».

-      договір про співпрацю з «Вінницьким обласним наркологічним диспансером «Соціотерапія».

-      усна угода про співпрацю з Вінницьким центром планування сім’ї лікарні ім. Пирогова

6.  Спільні форми роботи:

-      бесіда на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» за участю  майора поліції сектору ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП майора Менюком С.О. 12.10;

-      виховна година на тему «Торгівля людьми і пов’язані з нею злочини» за участю представника ВОПО «Джерело Надії» Рудюк Ю.Ю. 23.11;

-      круглий стіл на тему «Конституційний військовий обов’язок по захисту Вітчизни» за участю заступника військового комісара м. Вінниці Ліщука І.В. та майора поліції Менюка С.О. 07.12;

-      «Пустощі і кримінальна відповідальність» виховна година із старшим інспектором з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП старшим лейтенантом Грибиком М.І. 18.01

-      лекція на тему «Профілактика правопорушень та попередження насилля в студентському середовищі» за участю інспектора з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП капітана Шеремети Д.Л. 22.02;

-      зустріч із старшим інспектором з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП старшим лейтенантом Грибиком М.І. на тему «Поради правоохоронця»15.03;

-      бесіда на тему «Знай не тільки права, але й обов’язки» за участю інспектора з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП капітана Шеремети Д.Л. 29.03.

 

7.     Інформаційно-правовий стенд ради в наявності.

 

8.     Статистичні дані:

Таблиця 1.

 

Станом на

15.06.2017 р.

К-ть учнів, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ

1

К-ть учнів, що стоять на внутрішньоучилищному обліку

1

 

Таблиця 2.

 

Члени сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

Учні, схильні до правопорушень

Учні, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ

К-ть засідань ради на яких заслуховувались:

2

10

1

 

Учнівське самоврядування та батьківський комітет

На початку року був розроблений та прийнятий план учнівського самоврядування та новий склад учнівського самоврядування. Протягом  2016-2017 н. р. робота учнівського самоврядування  була досить ефективною. Учні, які входять до складу учнівської ради, показали своє вміння планувати та організовувати роботу учнівського колективу, а саме: Бобик Аліна, Боднар Валерія, Карпа Анюта, Ковбасюк Анастасія.

Члени учнівського самоврядування активно допомагали адміністрації навчального закладу під час проведення волонтерської роботи,  вчителям-предметникам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх училищних заходів, систематично перевіряли стан відвідування уроків теоретичного навчання.

Модель учнівського самоврядування нашого училища має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і прогнозовану за наслідками діяльності учнів. Робота учнівського самоврядування спрямована на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань групи та навчального закладу, в залученні всіх членів учнівського колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці. Основна мета – виховувати в учнів активну життєву позицію.

Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу та командою учнівського самоврядування організовуються та проводяться училищні заходи щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів: спортивні змагання, різноманітні концертні та художні заходи, залучення до гурткової роботи.

Члени учнівського самоврядування активно займаються пропагандою здорового способу життя,  активно співпрацюють з молодіжною організацією при міській раді та систематично готують щомісячні звіти щодо своєї роботи.

Члени учнівського самоврядування беруть активну участь у проведенні різноманітних спортивних заходів: естафети, присвячені Дню здоров’я, училищні змагання з волейболу, виступи про здоров’я та довкілля тощо.

Також було організоване оригінальне відзначення Дня вчителя, зустрічі з воїнами АТО,  Новорічне Свято, свято Валентина, свято 8 Березня тощо.

Національно-патріотичне виховання учнів є важливою ділянкою роботи учнівського самоврядування. Даному напрямку роботи був присвячений тематичний період «Пам’ять не стерти роками», протягом якого проведено уроки-пам’яті та уроки-мужності «Ми – нащадки перемоги», «Онуки та правнуки дідів-переможців», операції милосердя, конкурс стінгазет «Подвигу й мужності пам’ять і честь», загально училищний захід  «Поезія, обпалена війною», «72-а весна у цвітінні садів», виховний захід «Вінниця в роки Другої Світової війни»

Одним з напрямків роботи є здійснення благодійних акцій та операцій. Так, протягом року було проведено  благодійну акцію «Серце до серця» з метою надання допомоги дітям із фізичними вадами зору. Сьогодні велика українська родина проводжає своїх синів на захист країни, і кожен із нас може зробити свій вклад у збереження незалежності й територіальної цілісності нашої Держави. Наші учні з величезним натхненням та вірою ліпили для українських солдатів вареники.

Всі ці заходи сприяють формуванню громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини.

В наступному навчальному році необхідно спланувати та спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої кількості учнів з числа пасиву до участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

 

Робота гуртожитку

Одним з найважливіших напрямків роботи, яким вирізняється училище, є виховна робота та діяльність гуртожитку. Вихователі гуртожитку плідно, згуртовано та злагоджено виконують необхідний обсяг поставлених завдань виховної роботи. Педагогічні працівники намагаються створити комфортні умови для проживання учнів у гуртожитку. Створені належні умови проживання: відремонтовано, естетично оформлено кімнати, секції, світлицю, побутову кімнату  та інші приміщення. Вихователі всебічно сприяють розвитку в дітей творчих здібностей, уподобань, талантів. Багато часу педагогічні працівники приділяють індивідуальній роботі з учнями, насамперед, це стосується дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Значна увага у роботі вихователів приділяється санітарно-гігієнічному вихованню учнів, прищеплення їм навиків дотримання чистоти та здорового способу життя.

Кімнати, де проживають учні, утримуються в належному санітарному стані. Основними видами роботи були: профілактична робота з учнями, робота щодо організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота з метою згуртування учнівського колективу.

На рівень вихованості учнів, розвиток їх суспільної активності, відповідальності, готовності до вирішення життєвих труднощів, вплинула систематична робота ради гуртожитку. Рада гуртожитку, склад якої обирається щороку на загальних зборах мешканців гуртожитку є необхідним елементом самоврядування та зв’язковою ланкою між учнями та вихователями. Члени ради гуртожитку проводять рейди – перевірки чистоти, дотримання санітарно-гігієнічних норм мешканцями гуртожитку. Ними ж проводиться щорічний Новорічний огляд-конкурс секцій та кімнат.

Особливо у виховній роботі слід виокремити напрям художньої самодіяльної творчості, який традиційно вважається нашою візитівкою. Адже чимало нагород  та призових місць учні нашого училища здобули саме у цій царині. На інтелектуальний, фізичний розвиток та розвиток морально-етичних, естетичних смаків вплинула участь учнів у вечорах відпочинку, спортивних змаганнях, конкурсах, інтелектуальних іграх, круглих столах, диспутах, які проводилися вихователями. Наприклад, «Міс Секція» або «Міс Поверх».

Проводяться психологічні тренінги та змагання з шахів і шашок між кімнатами та секціями. В погожу погоду учні залюбки займаються різними ігровими видами спорту (волейбол, футбол, баскетбол). Проведені цикли виховних заходів, зустрічі з фахівцями різних напрямків щодо профілактики правопорушень та формуванню ціннісного ставлення до себе і свого здоров’я позитивно вплинули на рівень вихованості та всебічний розвиток учнів, що діють у стінах училища. Учні, які проживають в гуртожитку, беруть активну участь у всіх заходах, що проводяться в училищі, а також жваво і натхненно відвідують гуртки художньої самодіяльної творчості, технічної творчості і спортивні гуртки. З учнями проводяться виховні бесіди на різну тематику. Зокрема «Правила поведінки та проживання в гуртожитку», «Техніка безпеки в побуті», «Розвиток морального та духовного світогляду», «Особиста гігієна», «Наркотикам – Ні!», «Шкідливі звички – шлях у безодню», «Природа – наше багатство і ми повинні її берегти», «На Аскольдовій могилі поховали їх…», «Політичні права громадян України», «Спорт – запорука успіху в житті!». Виховні години: «Чорнобильська трагедія – біль України», «Голодомор 1932-1933 р.р.», «Шевченко наш моральний геній», «Від проголошення незалежності до нової України, питання децентралізації  для учнівської молоді», «Визвольні змагання XXI ст. – Герої Небесної сотні та війни на сході України».  Окрім того проводяться вікторини, тести, розповіді, вечори: День знайомств, День святого Миколая, День Валентина, Свято Андрія, вечір присвячений Небесній сотні тощо. Постійно відзначаються дні народження учнів нашого гуртожитку. 

У гуртожитку  активно діють гуртки з квілінгу та «вмілі ручки», де учні мотаються ляльки - мотанки, вишивають килимки з пробок  та виготовляють предмет з природніх матеріалів, керівником гуртків є вихователь Гончар Н.М. Наші учні власними руками створюють красиві композиції, а у світлиці гуртожитку працює постійна виставка з найкращих робіт учнів.

У світлиці гуртожитку учні мають можливість у вечірній час переглядати програми передач, кінофільми та спортивні змагання.

 

Розділ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення

Ремонтно-будівельні роботи за 2016-2017 н.р.

ØНавчальний корпус:

Розпочато ремонтні роботи другого поверху навчального корпусу та частковий ремонт першого поверху. У кабінеті №116 завершено роботи по облаштуванню зразка робочого місця кухаря, виконаний частковий ремонт. Здійснено ремонтні роботи підлоги в кабінеті №117 та ремонт  лабораторії «Оздоблювачів». Підготовлено кабінет №105 для роботи приймальної комісії. Здійснено ремонт кабінету №111. Та розпочато поточні ремонтні роботи в навчальних кабінетах третього поверху.

За швейцарським проектом у всіх приміщеннях навчального корпусу, майстернях, гуртожитку та будинках за адресою вул.. Київська, 116 встановлено обладнання для опалення та подачі гарячої води. Заасфальтовано понад 200 м2 території навколо навчального закладу. Відремонтовано дах над спортзалом №3.

Насаджено понад 30 молодих дерев, упорядковано клумби перед навчальним корпусом, бухгалтерією та гуртожитком. Планується ремонт фасаду навчального корпусу та клубу

ØМайстерні училища:

Здійснено  ремонт приміщень майстерень та коридорів на першому та другому поверсі.

ØШвейна філія:

Відремонтовано електрогосподарство та мережу теплопостачання.

Øс.  Якушенці:

Частково відремонтовано кімнати  гуртожитку на 3 та 4 поверхах. Протягом року територія підтримується в належному вигляді (прибирання, обріз дерев, кущів, косіння трави).

ØЇдальня:

Розпочато ремонт приміщень їдальні, вестибюля їдальні та переходу. Поповнено лабораторію барменів новими меблями та холодильником. Заплановано капітальний ремонт покрівлі їдальні та її фасаду з встановленням козирка.

ØГуртожиток:

Здійснено ремонт секцій та сходових маршів гуртожитку. Проведено гарячу воду до душових, санвузлів та кухні.

  

Розділ ІХ.

Фінансова діяльність

Протягом навчального року проводились заходи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, спортивних і побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпеченням сировиною, паливно-мастильними матеріалами, інструментом та дидактичними засобами, продуктами харчування.

Формування бюджету училища на 2016 рік становило 14355,3 тис. грн. На заробітну плату та нарахування – 8892,4 тис. грн., на придбання товарів та послуг – 1831,0 тис. грн.., на харчування учнів – 374,8 тис. грн., на стипендію – 3257,1 тис. грн..

Формування позабюджетного фонду закладу складалося з виробничої діяльності, комунальних платежів, оренди та благодійних внесків, які використано: на заробітну плату – 305,5 тис. грн.., в т.ч. на заохочення колективу – 161,0 тис. грн.., покращення побутових умов – 93,1 тис. грн.., забезпечення НВП – 23,0 тис. грн., обслуговування організаційної техніки – 13,7 тис. грн., придбання канцелярських товарів – 15,8 тис. грн., на покращення матеріально технічної бази – 24,6 тис. грн.

За отримані кошти здійснено ремонтні роботи:

-      ремонт приміщення виробничих майстерень та їх обладнання – 8,0 тис. грн.;

-      поточний ремонт гуртожитку – 15,0 тис. грн.;

-      поточний ремонт приміщення їдальні – 10,1 тис. грн.;

-      поточний ремонт коридорів навчального корпусу та навчальних кабінетів – 29,9 тис. грн.

Всі оновлення матеріально-технічної бази проводилися за рахунок спеціального фонду.

Надходження спеціального фонду.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15. 04. 2011 №1/9-289 керівник навчального закладу має забезпечити постійне інформування громадськість про надходження і використання благодійних внесків шляхом звітування перед колективом та батьками, а також шляхом розміщення інформації на сайті навчального закладу.

 За період 01.01.2016 р. по 31. 12. 2016 р. на рахунки навчального закладу надійшло коштів благодійної допомоги у сумі 270,4 тис. грн.

З них використали:

1.  На придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентаря та на проведення ремонтних робіт коштів у сумі 198,8 тис. грн.

2.  На оплату документів про освіту по ЄДБО, оплату послуг інтернет зв'язку , телефону та інші послуги по забезпеченню роботи училища використано коштів на суму 36,6 грн.

3.  Отримано грант 30,0 тис.грн., із них закупили ноутбук 13,2тис.грн., та планшет – 16,8 тис.грн.

4.  На придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі промисловий парогенератор,телевізор, плиту -  затрачено коштів у розмірі 54,8 тис. грн.

Також навчальний заклад отримав кошти від господарської та виробничої діяльності на загальну суму  – 779,7 тис. грн., в тому числі від:

-      учнівської практики – 342,2 тис. грн.;

-      господарської діяльності і комунальних послуг ж/будинку – 390,5 тис. грн.;

-      оренди – 47,0 тис. грн.

Такі фінансові показники демонструють позитивну тенденцію в економічній діяльності навчального закладу.

 

Розділ Х.

Загальні висновки

Аналізуючи завдання роботи навчального закладу за поточний навчальний рік можна зробити висновок, що основні показники діяльності навчального закладу демонструють його подальший розвиток:

№ з/п

Назва показника

2016

2017

Відхилення

1

Виконання плану державного замовлення

319

334

+15

2

Загальна чисельність контингенту учнів (станом на 01.09.)

689

651

-38

3

Відрахування

30

37

- 7

4

Випуск учнів

272

283

+9

5

Працевлаштування

187

246

+59

6

Забезпечення педагогічними працівниками

100 чол.

97 чол.

-3

7

Участь в конкурсах професійної майстерності

4

призових місця

2 призових місця

-

8

Професійно-практична підготовка

327,3 тис. грн.

9703,19 тис.грн

+9375,89 тис.грн.

9

Комп’ютерне забезпечення

58

58

на рівні

10

Виховна робота:

-          к -ть правопорушень

-          участь у конкурсах

-         спортивні змагання

 

1

8

6

 

1

14

7

 

на рівні

+5

+1

11

Фінансування:

-          загальний фонд

-         спеціальний фонд

 

13622,8 тис. грн.

610,9 тис. грн.

 

14355,3 тис. грн.

270,4 тис.грн.

+732,5

-340,5

 

Колективу ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та науково-методичній роботі. Протягом 2016-2017 н. р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з  навчальними закладами ПТНЗ, ВНЗ, роботодавцями. Продовжується співпраця з ТзОВ «Снєжка-Україна». Щодо впровадження передових будівельних технологій на 20.09.2017 року заплановане відкриття навчально-практичного центру на базі ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці».

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Благодійна акція з ...

03.12.2018 р. Вінницькою міською радою та ...

ІІ тур (обласний) огляду ...

21 та 23 листопада 2018р. на виконання наказу ...

«Місячник Цивільного ...

З 26.09.2018р. по 26.10.2018р. у ДНЗ «ВПУ 7 м. ...

ІІІ (обласний) етап ІХ ...

Вітаємо ученицю групи № 29 Грибенюк Аліну із ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top