Звіт директора за 2016-2017 н.р.

 

Розділ І.

Загальна характеристика навчального закладу

У своїй діяльності навчальний заклад керується основними документами: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, законом України  «Про засади запобігання та протидії корупції», “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, “Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України,  Статутом навчального закладу. В училищі працюють педагогічна та науково-методична ради, школа передового педагогічного досвіду,  школа педагогів початківців. Вони діють на підставі затверджених положень, що складені у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та науково-методичної ради проводились відповідно до річного та перспективного плану роботи  навчального закладу.

На розгляд педагогічної ради виносились питання:

·    Стан охорони праці та додержання Правил безпеки праці. Листи. Нормативні документи.

·    особливостей проведення ДПА у 2017 році,

·    визначення завдань бібліотеки у національно-патріотичному вихованні,

·     організації підготовки учнів  до проходження ЗНО у 2017 році,

·    аналізу вивчення передового педагогічного досвіду, як складової педагогічної праці,

·    стану викладання навчальних предметів загальноосвітньої підготовки (історія України, Всесвітня історія, правознавство, Людина і світ),

·    осучаснення форм та методів профорієнтаційної роботи, як системи комплектації учнівського контингенту,

·    ролі особистості педагога у формуванні творчого працездатного учнівського колективу,

·    інформаційної  культури в навчальному закладі,  її розвитку в учасників навчально – виробничого та виховного процесу.

На науково-методичній раді розглядались питання:

·    підготовки конкурсних робіт для участі у VIII Міжнародному форумі у Києві, міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти 2017»

·    підготовки до обласного конкурсу « Майстер виробничого навчання 2017»,

·    питання чергової ( позачергової ) атестації педагогічних працівників,

·    запровадження інноваційних, комп′ютерних технологій у навчально-виховний процес у 2016-2017 н. р.,

·    вивчення та узагальнення системи роботи викладачів та майстрів в/н, стану викладання предметів загальноосвітньої підготовки( суспільні дисципліни) та професійної підготовки з професії « Офіціант; бармен»

·    Обдарованість – це дар, чи натхненна праця над собою? Форми роботи з обдарованими учнями, методи та проблеми.

Головними принципами, які були покладені в систему управління педагогічним колективом, є :

1.  Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого колективу, покращення якісного складу працівників училища.

2.  Створення сприятливих умов  роботи  колективу , направлених   на самореалізацію кожного на своєму робочому місці.

3.  Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.

4.  Виявлення обдарованих учнів та створення сприятливих умов для їх самореалізації.

   Колектив ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» ставив за мету виконання головних завдань:

1.  Забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників будівельного напряму, швейного профілю, сфери послуг та громадського харчування.

2.  Забезпечення оптимального функціонування закладу, як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем.

3.  Поповнення та оновлення навчально-матеріальної бази училища.

4.  Забезпечення права громадян України на професійне та загальноосвітнє навчання відповідно до їх здібностей та інтересів.

5.  Активного впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес.

6.  Розвитку соціального партнерства.

Розділ ІІ.

                            Навчально-виробнича діяльність

Професійно-технічна освіта, як головна складова економіки та освіти держави, переживає найбільш відповідальний період за всі роки незалежності. Його називають періодом осучаснення, на відміну від попередніх які називали збереженням, виживанням.

Незважаючи на зміни у джерелах фінансування  ми зберегли свої виробничі  характеристики та показники, а в деяких  напрямках  і примножили їх.

Незважаючи на існування значних проблем в системі ПТО навчальному закладу у 2016 – 2017 навчальному році  вдалось зберегти свої основні характеристики та показники, а в деяких випадках і примножити їх.

По-перше,  у травні  2016 року ми підписали трьохсторонній договір №175 на предмет створення Навчально-практичного будівельного центру «Снєжка» і почали реалізовувати соціальне партнерство з ТзОВ «Снежка - Україна». Станом на 01.06.2017 р. виконано 60% ремонтно-будівельних робіт для відкриття центру.

По-друге, пройшли засідання  РЕР та проатестували професію «Офіціант; бармен» (15.06.17 р. відбудеться засідання ДАКу).  На сьогодні тривають ремонтні роботи в навчальному корпусі, гуртожитку, майстернях, які здійснюються зусиллями навчальних груп за професією штукатур; лицювальник-плиточник; маляр.

Держзамовлення по набору учнів на 2016 рік становило 275 чоловік, фактично виконано 334 чоловік, що становить 121%.

Випуск учнів 2016-2017 н. р. становить 283 чоловіка, на другу ступінь випущено – 49 чоловік, достроково за результатами проміжної кваліфікаційної атестації – 15 чоловік. Випуск по факту становить 12 груп (236 осіб, і з них 14 дітей - сиріт), дипломи з відзнакою отримують 24 учні (у 2016 р. 31 диплом з відзнакою).

Найбільша кількість дипломів з відзнакою здобула  група №37 за професією «Офіціант; бармен» (викладач спецдисциплін Валюк Л.А., майстри в/н Баліцька О.Є., Кундис О.А.) - 5 осіб, взагалі відсутні дипломи з відзнакою у навчальних групах: за професією «Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр» №2 (викладач спецдисциплін Іванова В.І., майстер в/н Гірчук К.А.); за професією «Електрогазозварник» група №8 (викладач спецдисциплін Козакова Т.С., майстер в/н Гончар В.В.); за професією «Муляр; електрозварник ручного зварювання» група №18 (викладач Верещак О.Г., майстер в/н Повх В.А.); за професією «Столяр; монтажник гіпсокартонних конструкцій» група №21 (викладач спецдисциплін Гулько С.В., майстер в/н Тихонюк В.Н.).

Працевлаштування випускників 2016 році склало 81% , у 2017 році за попередніми даними буде працевлаштовано 14 дітей - сиріт.

Непростим залишається питання відрахування учнів. Протягом 2016 календарного року адміністрацією було відраховано 37 чоловік: із них 15 чол. – по переводу, 12 чол. – за сімейними обставинами та 10 чол. – з інших причин. Протягом І-го кварталу 2017 року відраховано 7 чоловік – із них 1 чол. по хворобі, 3 чол. за сімейними обставинами, 3 чол. з інших причин. 

На початок календарного 2016 р.  в училищі навчалось 662 учня, на кінець 2016 р.  контингент становив 651 учень. 

 

Зароблені кошти від виробничої діяльності

(чистий дохід)

Роки

План виробничої діяльності (тис.грн.)

Фактичне виконання

(тис. грн. )

% виконання

2013

250,0

289,7

115,9

2014

292,4

214

73

2015

250,0

218,2

87

2016

260,0

327,3

125

 

Планом на рік було передбачено, що доходи  від виробничої діяльності в 2016 р мали становити 260 тис. грн.  чистого доходу. Виконано фактично 327,3 тис грн,  що становить 125 %, на 2017 рік встановлено план 260 тис. грн., чистий дохід від виробничої практики за 01.01. – 01.06.17 р. склав 97031, 19 грн., виплачено учням – 33875, 11 грн.

 

Розділ ІІІ.

Навчально-методична діяльність.

Теоретична  підготовка.

У національній доктрині розвитку освіти України, державних програмах та нормативних документах МОН України однією з умов модернізації всієї системи освіти є питання оновлення змісту і форм методичної роботи з обдарованими та здібними учнями . Актуальним напрямком освітньої діяльності в училищі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. В центрі уваги нашого педагогічного колективу стало формування дієвої системи стимулювання обдарованої молоді та її наставників, запровадження сучасних методик виявлення, навчання, виховання та підтримки таких учнів, пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді в усіх сферах життя, популяризації їхніх здобутків. Досвід роботи свідчить про те, що в нашому НЗ система з реалізації програми роботи з обдарованими учнями поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого – педагогічні, науково – методичні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їх батьками, стимулювання педагогів та учнів до  самовдосконалення та самореалізації.

За останні 5 років мають місце позитивні тенденції і динаміка розвитку системної роботи з учнями – претендентами на нагородження золотими медалями та дипломами кваліфікованого робітника з відзнакою.

                           

Таблиця якості підготовки учнів.

№ п/п

Нагороди

Кіл-ть випуск-ників

2012 - 2013

Кіл-ть випуск-ників

2013 - 2014

Кіл-ть випуск-ників

2014 - 2015

Кіл-ть випуск-ників

2015 - 2016

Кіл-ть випуск-ників

2016 - 2017

1

Атестати з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні"

101

2

107

-

101

-

116

3

94

1

2

Диплом кваліфікова-ного робітника з відзнакою

270

26

236

19

239

24

277

31

262

24

 

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські олімпіади, турніри, конкурси. Щороку близько 200 учнів беруть участь у І етапі, до 50 учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та до 5 учнів у ІІІ етапі.

Десятий рік наші учні беруть участь у Міжнародних  конкурсах знавців  української мови ім.. Петра Яцика та ім.. Тараса Шевченка. Це свідчить про важливі зрушення у ставленні молоді до української мови.

1.  У ІІ етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка призером стала учениця гр.. №29 Грибенюк Аліна (диплом ІІ ступеня, викладач Форманчук В.В.).

2.  У Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика призером стала учениця гр. №29 Грибенюк Аліна  (ІІІ місце, викладач Форманчук В.В.)

3. У ІІ відкритому регіональному творчому конкурсі учнівської і студентської молоді що проходив на базі Донецького національного університету  «Слово у душі – душа у слові" призерами стали учениці гр. №26 Фоміна Оксана та гр.№28 Боднар Валерія.( викладач Довгалюк О.Ю.)

Серед найбільш поширених конкурсів з природничо – математичних та гуманітарних дисциплін є Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнська гра «Геліантус», «Соняшник», «Пазл»  з кожним роком збільшується кількість учасників даних конкурсів серед учнів училища.

 

Таблиця результативності участі учнів

у конкурсах «Кенгуру», «Геліантус», «Соняшник», «Пазл»

Рік

Всього учасників

Відмінний

Добрий

Учасник

Кенгуру

2013

20

0

11

9

2014

29

12

6

2

2015

17

9

 

 

2016

32

0

 

 

2017

60

Результати будуть відомі у вересні

Геліантус

 

 

Нагороди

2013

14

Дипломи ІІ ступеня - 3, Дипломи ІІІ ступеня - 5, сертифікати учасників - 6

2014

23

Дипломи ІІ ступеня - 5, Дипломи ІІІ ступеня - 18

2015

24

Диплом І ступеня – 1, Дипломи ІІ степеня - 13, Дипломи ІІІ ступеня - 10

2016

32

Дипломи ІІ степеня - 2, Дипломи ІІІ ступеня - 27, Грамоти з хімії - 2, грамота з біології - 1, грамота з фізики - 1, Сертифікат учасника  - 1

Соняшник

2014

10

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 7, Дипломи ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 2, Дипломи І ступеня регіонального рівня - 1

2015

22

Дипломи І ступеня регіонального рівня - 22

2016

25

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 5, Дипломи ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 7, Дипломи І ступеня регіонального рівня - 13

2017

17

17 дипломів Всеукраїнського рівня

PUZZLE

2013

5

Дипломи учасників - 5

2014

15

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 1, Дипломи І ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 1, Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня – 5

2015

10

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 5, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня – 2, Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня – 1

2016

15

Немає результатів

Стало гарною традицією вшановувати талановиту молодь на обласному рівні. Так 18 травня 2017 року у приміщенні Вінницького державного академічного музично – драматичного театру ім.. Садовського відбулася урочиста зустріч з обдарованою молоддю «Таланти Поділля – 2017» серед нагороджених та премійованих Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА учнів був наш учень гр..№4 Сердюк Максим ( викладач Іванова В.І) - переможець обласного етапу конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії: «Маляр», у 2016 році на урочистій зустрічі з талановитою молоддю вшановували  і нашу ученицю гр..№29 Кондратюк Яну( викладач Форманчук В.В.), яка стала  переможцем V етапу Міжнародного конкурсу ім.. Тараса Шевченка.

Основні проблеми, які передбачається подолати:

1.Необхідність оновлення навчально – матеріальної бази кабінетів сучасною технікою, обладнанням, приладами, відповідно до вимог типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

2. Проблемним залишається забезпечення учнів ПТНЗ підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітніх предметів,  підручників та посібників українською мовою з спеціальних предметів, відсоток забезпечення яких складає всього 37%.

 

Здобутки педагогічного, учнівського та батьківського колективів у 2016 – 2017 н.р. представлені у таблиці

№ п/п

Назва конкурсу

Прізвище ім"я учасника

Викладач

Кількість набраних балів

Результат

1.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Кондитер" 23.03.17р. (теоретичний результат)

Сточко Аліна

Магаляс В.П.

15 з 30

4 місце

2.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Маляр" (20.04.2017р.)

Сердюк Максим

Іванова В.І.

29 з 40

1 місце за загальними балами

2.1.

ІІІ етап Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії "Маляр" м. Львів 29.05. - 02.06.2017р.

Сердюк Максим

Іванова В.І.

39 з 60

3 місце за загальними балами (8 із 22)

3.

Всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого - натуралістичного напрямку 2017 р.(16 - 23 роки) м. Київ

Фоміна Оксана

Палій А.В.

-

Диплом учасника

3.1.

Заочний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого - натуралістичного напрямку 2017 р. проект на тему: "Земля наш спільний дім" категорія: "Ресурси  енергозбереження"

Фоміна Оксана Бушинська Вікторія Поліщук Ангеліна    Сатановська Тетяна

Палій А.В.

 

1 місце

4.

ІІ відкритий регіональний творчий конкурс учнівської і студентської молоді «Слово у душі – душа у слові"

Фоміна Оксана        Боднар Валерія

Довгалюк О.Ю.   Форманчук В.В.

 

 

5.

Всеукраїнський конкурс есе "Я - європеєць" 2016 р.

Логайчук Олена

Карпальова О.І.

 

 

6.

Обласна пошуково – дослідницька експедиція «Моя країна – незалежна Україна» номінація: «Боротьба за державність України 1917 – 1920 р.р.» конкурсна робота на тему: «Діяльність Генерального секретаріату УЦР, як першого уряду Української держави»

Боднар Валерія

Гуменюк Н.В.

 

2 місце

7.

Обласний етап Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2016 - 2017 н.р.

Грибенюк Аліна

Форманчук В.В.

 

2 місце

8.

Обласний етап Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2016 - 2017 н.р.

Грибенюк Аліна

Форманчук В.В.

 

3 місце

9.

Сьомий Всеукраїнський конкурс з англійської мови "Гринвіч" для учнів 10 - 11 класів

15 учаника

Карпальова О.І.

 

Сертифікати учасників - 15

10.

Конкурс з німецької мови "Моя професія найкраща"

Бондар Ксенія

Лукашенко Я.В.

 

 

11.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови "PUZZLE" для учнів 10 - 11 класів

15 учасників

Карпальова О.І.

 

Сертифікати учасників - 15

12

Учнівський з іноземної мови "Моя професія - моє майбутнє" серед учнів ПТНЗ області

Бондарчук Вероніка 

Лукашенко Я.В.

 

 

13.

Всеукраїнська гра «ГЕЛІАНТУС» 12 грудня 2016р.

32 учасника

Глушко І.Г.

-

Дипломи ІІ степеня - 2, Дипломи ІІІ ступеня - 27, Грамоти з хімії - 2, грамота з біології - 1, грамота з фізики - 1, Сертифікат учасника  - 1

14.

Восьма Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 03.03.2017р.

17 учасників

Форманчук В.В. Довгалюк О.Ю.

 

17 дипломів Всеукраїн-ського рівня

15.

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

60 учасників

Ракович Н.П.

 

Сертифікати учасників з добрими результатами

16.

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності з робітничих професій "Worldskils Ukrain" у м. Києві

Мельник Віта

майстер в/н Журавель Ю.П.

 

Диплом учасника

17.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Снігова Королева ESTEL"

Бондарчук Вероніка    Туз Ірина                Вагеліст Владислава            Ковальчук Оксана       Чумакова Ольга     Максименко Алла

майстри в/н Гота О.В. Журавель Ю.П.  Дехтярьова В.А.

 

Дипломи учасників

18.

ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії "Перукар" серед учнів ПТНЗ Вінницької області

Шевчук Лілія

майстри в/н           Гота О.В.          Дехтярьова В.А.

 

3 місце

19.

VІІІ Всеукраїнська країнознавча гра "Соняшник - учитель"  2016 р.

-

Форманчук В.В.

 

 

20.

ІІІ заключний етап Обласного конкурсу "Майстер виробничого навчання - 2016 року" серед майстрів виробничого навчання професійно - технічних закладів будівельного профілю Вінницької області (14.12.2016р.)

 

Лемішова Л.І.

 

3 місце

21.

VІІІ Міжнародний форум "Інноватика в сучасні освіті - 2016р." номінація "Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах" конкурсна робота на тему: "Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в ДНЗ "ВПУ -7 м. Вінниці"

 

Дребот Т.Б. Лукашенко Я.В.

 

Диплом учасника

22.

Восьма Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2017" номінація "Сучні соціально - психологічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації" конкурсна робота на тему: "Організація правовиховної роботи в ПТНЗ по запобіганню насильства в сім"ї"

 

Чорната Л.Й. Половинка Л.М.

 

Диплом учасника

23.

Сьомий Всеукраїнський конкурс на кращий веб - сайт навчального закладу (лютий 2017р.)

 

Рибалкін І.М.

 

 

24.

Обласний фестиваль художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ «Подільські зорі» на тему «Мистецтво народів світу». Номінація «художнє виконавство»

вокальний дует

 

 

сольні виконавці

 

 

 

 

 

 

Номінація «хореографічне мистецтво» отримав

 

 

 

 

 

ансамбль «Айстри»

Кісь Вадим

Онофрійчук Ірина

Приймак Марія

Кокіза Анастасія

Ткаченко Анастасія

гурток сучасного танцю «Модерн»

 

 

 

 

 

Годна І.С.

 

Годна І.С.

 

 

Годна І.С.

 

 

 

Годна І.С.

 

 

Горбенко О.М.

 

 

 

 

 

 

Гран-прі,

 

ІІ місце

 

 

Дипломи І ступеня

 

 

Дипломи ІІ ступеня

 

диплом ІІІ ступеня

25.

Конкурс "Подільські зорі" в номінації "Художнє читання"

Назаренко Зіна

 

 

1 місце          (диплом І ступеня, кубок)

26.

Відкриті обласні змагання серед учнів ПТНЗ із кульової стрільби Вінницької області "Я захисник! Стріляю - влучно!"

4

Глушко Ю.В.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада юнаки - 2 місце

27.

Обласна легкоатлетична спартакиада (крос)

Збірна команда дівчат

Чекіна В.Д.

 

1 місце

28.

Обласна спартакиада (настільний теніс)

8

Осінський О.М.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю- 18, д- 5

29.

Обласна спартакиада (баскетбол)

15

Когут С.Я.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю. - ІІІ, д- ІІ

30.

Обласна спартакиада (Міні - футбол)

15

Осінський О.М.

Чекіна В.Д.

 

Першість училища, Обласна Спартакіада: ю -ІІІ, д- 4

 

Державна підсумкова атестація

У випускних групах №2, №22, №26, №28  навчалось  94 учні, 90 -  складали ДПА. Результати відображені у таблиці і показали, що рівень навчальних досягнень відповідає річному оцінювання.

 

 

З 94 випускників (4 групи, де здійснювалась загальноосвітня підготовка)  державну підсумкову атестацію здали 90 учнів. Якісний показник результатів з української мови складає 53,2%, з математики – 25,1%, з предмета за вибором : хімія – 25,2%, фізика – 35,3%. Порівняно з минулим навчальним  роком при кількості  випускників 121 учень, якість знань за результатами ДПА  з української мови та літератури вищі на 9,2%, з математики нижчі на 6,6%, з предметів за вибором вищі  на 8%.

 

Таблиця реєстрації учнів на ЗНО.

Роки

 

Загальна кількість випускників

Кількість випускників, які зареєструвались для участі у  ЗНО

Навчаються на базі повної загальної середньої освіти

Отримують повну загальну середню освіту в ПТНЗ

Навчаються на базі повної загальної середньої освіти

Отримують повну загальну середню освіту в ПТНЗ

2015

138

101

3

24

2016

161

116

15

24

2017

168

94

6

27

Порівняльна таблиця показала, що у 2017 році кількість учнів, що зареєструвались  на складання ЗНО складає 33 учні на 262 випускника, що на 1% менше порівняно з минулим роком.

Методична робота проводилась відповідно до плану методичної роботи училища на 2016-2017 н. р.

Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 н. р. було спрямовано на реалізацію ІV рефлексивно-підсумкового  етапу науково-методичної проблеми училища «Компетентнісний підхід у навчально-виховній роботі при підготовці кваліфікованих робітників». Робота над цією проблемою   підняла на більш високий рівень теоретичну й самоосвітню підготовку кожного педагога, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам викладачів, майстрів в/н, вихователів різних кваліфікаційних категорій, активізувала форми методичної роботи.

У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено 18 науково-методичних засідань.

Досвід роботи з реалізації науково-методичної теми був представлений у друкованих виданнях: збірник «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»  10-й ювілейний та 11-й випуски (8 статей), автори: Гуменюк Н.В., Форманчук В.В. стаття «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови під час підготовки до ЗНО»; Готою О.В. підготовлена стаття «впровадження сучасних інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр); візажист»», Нартовська В.М. та Терентьєва П.Г. підготували статтю на тему «Комплексний підхід до формування в учнів стійкого інтересу до обраної професії «Кухар; кондитер»», майстер в/н Козенюк Л.І. написала статтю «Методика проведення уроків виробничого навчання на тему: «Приготування рибних смажених страв»», майстер в/н Гончар В.В. стаття «Особливості ознайомлення майбутніх електрогазозварників з обладнанням для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів», автори Івацко Т.С., Шпіхернюк Л.М. стаття «Ознайомлення з архітектурними пам'ятками м. Вінниці учнів ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» шляхом використання проектної технології навчання», Карпальова О.І. «Використання лінгвокраєзнавчих Інтернет ресурсів»,  Лукашенко Я.В. «Формування соціокультурної компетенції учнів ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» в процесі читання газетних статей».

До газети «Освіта  Вінниччини» подано 10 статей, зокрема  «50-річчний ювілей Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» (методист Гуменюк Н.В.), «Рідному слову – жити вічно» (викладачі української мови та літератури Форманчук В.В., Довгалюк О.Ю.), «Ти – наш герой» (класний керівник Половинка Л.М.), «Навчаючи правам, незабуваєм про обов'язки» (викладач Чорната Л.Й.), «Профорієнтація – орієнтир до свідомого вибору майбутньої професії» (викладач Задорожна О.П.), «На шляху інтеграції до міжнародного професійного руху» (голова м/к «Перукар Журавель Ю.П.»), «Навчаємо зі смаком майстерності та фантазії» (майстер в/н Кундис О.А.), «Роль бібліотеки в житті учня ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці»» (завідуюча бібліотекою Іванова В.І.), «Сумні очі дітей війни» (викладач Ракович Н.П.), «Сучасний гуртожиток очима учнів» (вихователь Попіль О.В.).

Творча особистість викладачів та майстрів виробничого навчання, ріст  фахової майстерності найбільш проявляється під час проведення відкритих уроків із застосуванням нових освітніх технологій, зокрема ІКТ. Таких уроків у 2016- 2017 н. р. було проведено 10.

На базі навчального закладу у лютому 2017 року проведено обласний семінар заступників директорів з навчальної роботи на тему: «Система роботи колективу над підвищенням професійної майстерності вчителя в умовах реалізації науково-методичної проблеми». В рамках заходу свої відкриті уроки представили: викладач української мови та літератури Форманчук В.В. «Три зозулі з поклоном». Вічна тема любовного трикутника в новітній інтерпретації», Гота О.В. «Сучасні техніки колорування «Грандж», «Треш», «Ретро»», Лукашенко Я.В. «Музичні захоплення». В рамках семінару з доповідями виступили голова м/к «Природничо-математичних дисциплін» Палій А.В. «Використання проектних технологій в роботі природничо-математичних дисциплін», викладач хімії Калашнюк О.А. «Формування знань шляхом використання технології критичного мислення».

Введені у роботу Положення про призначення і виплату стипендій учням ДНЗ « Вище професійне училище №7 м. Вінниці», Положення про надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення учням   ДНЗ « Вище професійне училище №7 м. Вінниці», Положення про проведення виставки- конкурсу учнівських стінних, електронних газет та електронних плакатів, Положення про стимулювання та заохочення освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в рамках загально училищного конкурсу

«Кращий учень року», Положення про стимулювання та заохочення освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в рамках загально училищного конкурсу «Кращий урок року».

                                                        

Розділ ІV.

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

Підготовку висококваліфікованих робітників ДНЗ «ВПУ № 7 м. Вінниці» здійснює на підставі заключних договорів про надання освітніх послуг з різними організаціями, приватними підприємцями, які працюють в сферах будівництва, громадського харчування, обслуговування та побуту.

Виробничу практику у 2016 – 2017 н.р. учні проходили на базових підприємствах м. Вінниці та області, а саме: швейне виробництво – ПрАТ «Володарка» (групи №14,15, 24, 26, 30); будівництво, ремонтно-будівельні роботи ПП СБМУ-8, РСУ Ремонтник, ПП НВФ Малад, ТОВ БМУ-2 ЛТД, Поділлязалізобетон, СТОВ Агро-Ленд, ПП КедрВВ, ТОВ Будмонтажпроект, ПП ВО Елна-сервіс, ПП Трейдсервіс, Подільський енергоконсалтинг, ДП Тиврів агроліс, різноманітні ФОПи (гр. №8 (майстер в/н Гончар В.В.), гр.№18 (майстер в/н Повх В.А.), частково гр..№1(майстер в/н Крижановська Л.Г. та гр.№2 майстер в/н Вибивана Р.М.), об’єктів ПТУ-14 смт. Вороновиця (група №5 майстри в/н Піддубняк В.В., Лемішова Л.І.); громадське харчування – за фахом кухар;кондите ресторани «Фазенда», «Версаль», «Імперія», «Марсель», «Гостевія», різноманітні ФОПи  (гр. №22 майстри в/н Шпіхернюк Л.М., Демко І.А.,гр. №25 майстер в/н Пшенична Г.В.,  гр. №35 майстер в/н Козенюк Л.І., гр.№36 майстер в/н Плахотнюк Н.П.), офіціант; бармен  ресторани «Шехерезада»,  «Тифліс», кафе-бар «Драйв клуб» тощо (гр. №37майстри в/н Баліцька О.Є., КундисО.А.); сфера обслуговування – за фахом перукар (перукар-модельєр); візажист ТОВ «Слітен» м. Вінниця, ТОВ фірма «Мальва», м. Вінниця, ФОП Кургай О.А. жіночий клуб «Мамзель» тощо (гр. № 29 майстер в/н Казьмірович К.І., гр. №27 майстер в/н Вішталь Т.В., гр. №28 майстри в/н   Гота О.В.,  Дехтярьова В.А., гр. №31 майстер в/н Кондратюк О.В., гр. №33 майстер в/н Журавель Ю.П.)

Учні навчальних груп за професіями кухар; кондитер брали активну участь у волонтерських акціях допомоги воїнам АТО (громадська організація «Мольфар»): готували вареники (більше ніж 600 порцій), салат «Морква по-корейські» (оброблено 22 мішки моркви); салат «Вінегрет » (100 кг).

Активну участь навчальний заклад бере у профорієнтаційних муніципальних заходах м. Вінниці: фестиваль «Фуд - фест» січень 2017 р., День Європи травень 2017 р., «Творча молодь Вінниччини» травень 2017 р.

2016 – 2017 н.р.  в  цілому був успішним для нашого навчального закладу. Дуже багато робіт було виконано завдяки коштам, які виділяли  наші соціальні партнери та кошти від благодійної допомоги батьків наших учнів, надходження від виробничої практики.

Заплановані заходи з навчально-виробничої діяльності та їх виконання дозволяють навчальному закладу здійснювати професійну підготовку на належному кваліфікованому рівні, у відповідності до державних стандартів і вимог професійно-технічної освіти.

 

Розділ V.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року була забезпечена у повному обсязі. Штатна чисельність педагогічних працівників станом на 15.06.2017 р. становила 97 чол. (2016 р. – 97 чол.). Віковий ценз становить: до 30 р. – 10 чол., до 40 р. – 26 чол., до 50 р. – 26чол., до 60 р. – 25 чол., старше 60 р. – 10 чол.

Педагогічний стаж – до 5 р. (10 чол.); до 10 р. (7 чол.); до 20 р. (21 чол.); 20 р. і більше (59 чол.).

За навчальний рік звільнилось 2 працівника, прийнято на роботу 5 педагогічних працівника, у декретній відпустці по догляду за дитиною перебуває 7 працівників.

Якісний склад педпрацівників на 2017 р. становить:

Викладачі – спеціалісти (3)

спеціаліст ІІ категорії (6)

спеціаліст І категорії (7)

спеціаліст вищої категорії (11)

педзвання «старший викладач» (12)

педзвання «викладач- методист» (5)

Майстри в/н – тарифний розряд (8)

педзвання «майстер в/н ІІ категорії» (2)

педзвання «майстер в/н І категорії» (34)

Вихователі - спеціалісти (3)

спеціаліст ІІ категорії (2)

спеціаліст І категорії (2)

Аналіз якісного складу свідчить про зростання кількості педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання «старший викладач», «майстер в/н ІІ категорії», «майстер в/н І категорії» у порівнянні з 2016 роком.

Здійснено заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту: поповнено склад колективу новими кадрами, створено умови для підвищення кваліфікації, вчасно здійснюється оплата лікарняних, відпусток, надається матеріальна допомога.

У 2016 – 2017 н. р. підвищили кваліфікацію 21 педагогічний працівників.

Відбувається прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників, підвищення тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань протягом 5 років.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими педагогами, що дало змогу підвищити виконавчу дисципліну та реалізувати поставлені завдання

Чергову атестацію у 2016 – 2017 навчальному році проходили 13 чоловік. На обласну атестаційну комісію подано клопотання на 8 чоловік:

Встановлено та присвоєно:

- спеціаліст І категорії – 2 чол.

- спеціаліст ІІ категорії – 1 чол.

- спеціаліст вищої категорії - 3 чол.

- п/з  «старший викладач» - 2 чол.

- п/з «майстер в/н  І категорії»   -  1 чол.

- п/з «майстер в/н  ІІ категорії»   -  1 чол.

Підтверджено:

вища категорія, п/з  «старший викладач» – 2 чол.

п/з «майстер в/н І категорії»  - 3 чол.

 

Розділ VІ.

Інформатизація навчально-виховного процесу

Інтеграція України у Європейський простір пов’язана з якістю освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості освіти учнів є впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки.

Станом на 15.06.2017р. в училищі на обліку 58 персональних комп’ютерів (в порівнянні з 2016 роком показник не змінився) них: 33 - в навчальних кабінетах, 21 - використовуються для управління та організації навчально-виховного процесу, 4- бібліотека. Всі мають вихід до мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації - 12 учнів на 1 ПК. Всі ПК забезпечені ліцензійними операційними системами.

Протягом 2016-2017 н. р. надавалась допомога  педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів. Впродовж навчального року виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, власними силами здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Робота в ЄДЕБО:

·    введення усієї необхідної інформації та копії документів про освітню діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до них, статут, накази на призначення керівника, тощо)

·    створення (формування) відповідальною особою навчального закладу замовлень на видачу дипломів кваліфікованих робітників та свідоцтв робітничих кваліфікацій;

·    постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо);

·    вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам;

·    триває процес переоформлення та переведення строку дії ліцензій з обмеженого терміну на безстроковий.

 

Розділ VІІ.

Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування

Результати участі у конкурсах та заходах

1.  Обласний фестиваль художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ «Подільські зорі» на тему «Мистецтво народів світу». Номінація «художнє виконавство» зразковий вокальний ансамбль «Айстри» отримав Гран-прі, вокальний дует зайняв ІІ місце, сольні виконавці отримали дипломи І та ІІ ступеня. Номінація «хореографічне мистецтво» гурток сучасного танцю «Модерн» отримав диплом ІІІ ступеня. Номінація «художнє читання» диплом І ступеня.

2.  Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Номінації «в’язання спицями,  гачком», «художня вишивка», «інші техніки виконання» дипломи І ступеня.

3.  Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я!» під девізом «Молодь Вінниччини обирає здоров’я!» (Відмічено за участь).

4.  Музичний проект «Моя Україно, ти гордість моя!», присвячений Міжнародному дню студента(Відмічено за участь).

5.  Регіональний фестиваль технічної творчості учнів ПТНЗ «Творча молодь Вінниччини»(Відмічено за участь).

6.  Участь у обласному етапі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» щодо допомоги дітям з вадами здоров’я (Відмічено за участь).

 

Розвиток творчих здібностей учнів

З метою зайнятості учнів в позаурочний час та змістовного проведення дозвілля організована робота 5 предметних гуртків, 4 спортивних гуртка, 4 фахових гуртка, в яких задіяно 268 учнів. Важливе місце у формуванні та розвитку особистості вихователя, учня, вчителя, батьків  в ході  навчально-виховного процесу відіграє  створена методична комісія класних керівників і вихователів, яка протягом 2016-2017 років  працює над темою: «Формування системи патріотичного виховання учнів в умовах сучасного навчального закладу».

з/п

Назва гуртка

Керівник

Кількість учасників

1

Гурток сучасного танцю «Модерн»

Горбенко О.М.

26 чол.

2

Вокальний ансамбль «Айстри»

Годна І.С.

18 чол.

3

Вокально-інструментальний ансамбль «Скаймайстер»

Трач Г.В.

24 чол.

4

Духовий оркестр

Трач Г.В.

19 чол.

5

Бібліотечний гурток «Співбесідник»

Рибалко В.І.

16 чол.

6

Правовий гурток «Правознавець»

Чорната Л.Й.

27 чол.

7

Волейбольний гурток

Чекіна В.Д.

20 чол.

8

Баскетбольний гурток

Когут С.Я.

18 чол.

9

Шаховий гурток

Осінський О.М.

15 чол.

10

Гурток настільного тенісу

Осінський О.М.

16 чол.

11

Фотогурток «Об’єктив»

Верещак О.Г.

9 чол.

12

Історико-краєзнавчий гурток «Історик»

Гуменюк Н.В.

15 чол.

13

Мовно-літературний гурток «Оберіг»

Форманчук В.В.

21 чол.

14

Хімічний гурток «Хімікус»

Калашнюк О.А.

10 чол.

15

Біологічний гурток «Еколог»

Палій А.В.

14 чол.

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Стипендія дітей-сиріт та таких, що позбавлені батьківського піклування становить 1000 грн.

У зв’язку з інфляцією проводиться індексація стипендії. У травні 2017 р. сума індексації на 1 сироту становила 6,17 грн. (І курс), 65,75 грн. (ІІ курс), 422,25 грн. (ІІІ курс).

Щорічно дітям-сиротам виплачується:

-         грошова допомога для придбання навчальної літератури – 1245 грн.;

-         грошова компенсація для придбання одягу та взуття – 595 грн. (І курс), 386,75 (ІІ, ІІІ курс):

-         матеріальна допомога – 136 грн.

Середня вартість харчування на 1 дитину-сироту в день – 45 грн. (круглих сиріт), 18 грн. – тих, що під опікунством.

 

                Контингент

Статус

Станом на 15.06.2017

Станом на 01.05.2016

усіх учнів

 

367

сиріт

31

38

напівсиріт

66

54

багатодітних

85

74

інвалідів

2

3

 

Робота психологічної служби

 

Завданням психологічної служби є сприяння всебічному розвитку підлітків у процесі навчання. Конкретними завданнями психологічної служби у зв'язку із цим є такі: реалізація в роботі з учнями можливостей, резервів розвитку підліткового віку; розвиток індивідуальних особливостей підлітків їх інтересів, здібностей, відчуттів, стосунків, захоплень, життєвих планів тощо: створення сприятливого для розвитку особистості учня психологічного клімату в навчальному закладі, що визначається: організацією продуктивного спілкування підлітків з дорослими та однолітками; надання своєчасної психологічної допомоги і підтримки як підліткам, так і їхнім батькам, педагогам, майстрами.

Напрямки, за якими працювала психологічна служба дозволяють вивчити особистість учня, як індивідуально так і в колективі, враховуючи вікові особливості, психічний розвиток та індивідуально-типологічні особливості.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

·     психодіагностична робота;

·     психокорекційна робота;

·     консультаційна робота;

·     просвітницька робота з адміністрацією, педагогічним колективом, учнівським колективом та батьками  із роз’яснення актуальних проблем та методів практичної психології;

·     удосконалення науково – методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

Основні завдання на 2016 – 2017 н.р.:

·     Просвітницька робота з адміністрацією закладу, педагогічним і учнівським колективами, батьками.

·     Участь у реалізації державних програм (регіональних) програм.

·     Самоосвіта та підвищення професійного рівня.

·     Адаптація учнів  в колективі, професії.

·     Гуманізація навчально-виховного процесу.

Відповідно до річного та місячного планування, практичним психологом  була виконана така робота:

І. Психодіагностична робота:

Методика діагностики самооцінки психічних станів за Г. Айзенком. Анкетування «Викладач очима учнів», «Майстер виробничого навчання очима учнів», «Вихователь очима учнів» (матеріали до атестації педагогічних працівників). Дослідження оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера

ІІ. Консультаційна робота:

Консультування учнів за такою тематикою: взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль у колективі); взаємостосунки з викладачами, майстрами в/н, батьками, однолітками; тривожності; агресивності; конфлікти у групі; проблеми у спілкуванні; визначення життєвих пріоритетів. Індивідуальне консультування учнів для зниження психоемоційного напруження й надання допомоги у вирішенні конфлікту «Цінність життя» (попередження суїцидальних тенденцій). Групові консультування учнів за результатами психодіагностики, на тему: «Психічні стани».

Консультування педпрацівників та батьків за тематикою: Індивідуальне консультування батьків і педагогів для розкриття особистісних рис учня й попередження конфліктних ситуацій (попередження суїцидальних тенденцій). Робота з дітьми, схильними до правопорушень. Робота з учнями з неблагонадійних сімей, робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Пропагування здорового способу життя. Профілактика наркоманії та тютюнопаління. Проблеми адаптації дітей з особливими потребами.

Консультування адміністрації закладу  з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі, мотивації взаємодії.

ІІІ. Корекційно – відновлювана та розвивальна робота:

Психокорекційні бесіди з учнями, схильними до девіантної поведінки. Корекційні бесіди з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Корекційні бесіди з дітьми, що потребують психологічної підтримки. Корекційна робота, направлена на покращення мікроклімату в групі, налагодження міжособистісних стосунків, покращення навчальної дисципліни. Індивідуальна робота з учнями за результатами дослідження психічних станів.

З педагогічними працівниками: інтерактивне заняття «Колектив моєї мрії».

ІV. Психологічна просвіта:

Виступи на засіданнях «Школи педагогічної майстерності»: «Допомога потенційному суїциданту». Виступ на педагогічні раді : «Психологічний супровід атестації». Виступ на інструктивно-методичні нараді «Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів».

 Виступ  на батьківських зборах: «Батьки і діти: шляхи взаємодії».

Виступ на загальноучилищній лінійці «Бесіда - знайомство з психологом та роботою психологічної служби». Тренінги для підлітків за програмою "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя". Участі у реалізації державних та національних програм щодо охорони фізичного і психічного здоров’я учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти Вінницької області:

«Знання прав не звільняє від обов’язків», тренінгове заняття для учнів. «Не важливо, на чиєму боці сила, важливо на чиєму боці право», тренінг для батьків. Виставка газет та малюнків «Дитина та її права».

«Здоров’я – це життя», тренінгове заняття в позаурочний час. «Здоровий спосіб життя як основа профілактики ВІЛ-інфекції», міні – лекція для педпрацівників. «Проблеми ВІЛ/СНІДу і сімейне виховання», ігровий тренінг для батьків.

Бесіда з учнями на тему: «Визначення проблеми торгівлі людьми, термінологія.» Виступ на батьківських зборах «Торгівля людьми – найжахливіша форма злочинності». Міні-лекція для педагогів «Ситуація з торгівлею людьми в Україні: сучасний стан, нові тенденції та причини поширення».

Круглий стіл для учнів «Ми – за здоровий спосіб життя». Інформація на стенд для батьків «Батьки і діти: шляхи взаємодії». Інформаційне повідомлення для педагогів «Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка».

Тренінгове заняття для учнів «Проектування свого життєвого шляху». Година спілкування для учнів «Сходинки до майбутнього». Година спілкування для учнів «Як подолати стрес». Година спілкування для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Проведення круглого столу для педпрацівників «Травма, криза та її прояви у психіці та поведінці дитини».

Тренінгове занять для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Години спілкування для учнів «Молодь проти насильства». Тренінгове заняття для учнів «Що заважає нам зрозуміти себе та інших». Проведення тренінгу для учнів «Поважаючи себе – поважай інших». Тренінг для учнів «Формування навичок ефективної взаємодії». Тренінг для учнів «Як стати толерантною людиною?». Тренінг для учнів  «Творити добро – це прекрасно». Проведення тренінгового заняття для педагогів та батьків «Толерантність як психологічна категорія».

Година психолога для учнів «Недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів, пов'язаних із злочинністю». Заняття у формі лекції з елементами тренінгу для батьків «Допомогти батькам – допомогти дитині». Інформація на стенд для батьків: «Профілактика правопорушенння та особистий захист громадян від протиправних посягань»

V. Організаційно – психологічна робота:

·     Участь у роботі штабу з профілактики правопорушень.

·     Участь в роботі атестаційної комісії.

VI. Зв’язки з громадськістю:

·     Координація  спільної роботи з інспекцією у справах неповнолітніх .

·     Співпраця  з  Центром планування сім’ї.

1.2 Характеристика переваг та недоліків у проведеній роботі.

За 2016-2017 н.р. робота проводилась переважно з учнями та педпрацівниками. Найскладнішим напрямком діяльності практичного психолога була робота з батьками. Враховуючи специфіку навчання в ПТНЗ та переважну категорію учнів, яким в більшості випадків потрібно долати велику відстань, щоб потрапити на навчання, тому є важкість налагодження стосунків з батьками. Саме тому даний напрямок  потребує доопрацювання.

 

Пропозиції для подальшої роботи згідно з планом.

Вважаючи на виклики сьогодення реформ в освітній галузі  та зміни свідомості кожного пересічного громадянина психологічна служба в перспективі 2017-2018 н.р. має дієво долучатися до самовдосконалення та прагнути робити більше чим вимагає буденність. Перебування нашої країни в складній соціально-політичній ситуації, бойові дії на Сході та поява вимушених мігрантів в нашому навчальному закладі, що підпадають під статус СЖО суттєво підвищує роль та значення психосоціальної підтримки даної категорії учнів. Саме тому в перспективі роботи психолога звертати особливу увагу на профілактику насильства в сім’ї та між самими підлітками, зниження тривожних настроїв серед підлітків, зниження агресивності та конфліктності.

 

Рада профілактики по попередженню злочинів та правопорушень

1.  План роботи ради профілактики по попередженню злочинів та правопорушень на 2016-2017 навчальний рік затверджений директором ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» Ю.В. Нартовським, протокол №1 від 01.09.2016 р. Наказ про створення Ради профілактики №190 від 01.09.2016 р.

2.  Соціальний паспорт навчального закладу в наявності. Затверджений директором ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці»  від 15.10.2016 р.

3.  В роботі ради використовуються наступні нормативно-правові документи:

-      Наказ МОН від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2016 року;

-      Лист МОН від 17.02.2014 р. №1/9-118 «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді»;

-      Лист МОН України від 30.01.2014 р. №1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

-      Нормативно-правові акти з питань здійснення просвітницько-профілактичної роботи щодо попередження злочинності, правопорушень, бродяжництва та жебрацтва серед дітей та учнівської молоді.

4.  Розглянуто на засіданнях рад наступні питання:

-      робота з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах – діти, які опинились в складних життєвих обставинах, відсутні;

-      робота з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах – відсутні;

-      робота з учнями, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ – ведеться в журналах педагогічних спостережень наставників навчальних груп.

5.  Співпраця ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» з іншими організаціями:

-      типова угода про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу.

-      усна угода про співпрацю з Центром медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді».

-      договір про співпрацю з «Вінницьким обласним наркологічним диспансером «Соціотерапія».

-      усна угода про співпрацю з Вінницьким центром планування сім’ї лікарні ім. Пирогова

6.  Спільні форми роботи:

-      бесіда на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» за участю  майора поліції сектору ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП майора Менюком С.О. 12.10;

-      виховна година на тему «Торгівля людьми і пов’язані з нею злочини» за участю представника ВОПО «Джерело Надії» Рудюк Ю.Ю. 23.11;

-      круглий стіл на тему «Конституційний військовий обов’язок по захисту Вітчизни» за участю заступника військового комісара м. Вінниці Ліщука І.В. та майора поліції Менюка С.О. 07.12;

-      «Пустощі і кримінальна відповідальність» виховна година із старшим інспектором з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП старшим лейтенантом Грибиком М.І. 18.01

-      лекція на тему «Профілактика правопорушень та попередження насилля в студентському середовищі» за участю інспектора з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП капітана Шеремети Д.Л. 22.02;

-      зустріч із старшим інспектором з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП старшим лейтенантом Грибиком М.І. на тему «Поради правоохоронця»15.03;

-      бесіда на тему «Знай не тільки права, але й обов’язки» за участю інспектора з ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції Вінницького відділу поліції ГУНП капітана Шеремети Д.Л. 29.03.

 

7.     Інформаційно-правовий стенд ради в наявності.

 

8.     Статистичні дані:

Таблиця 1.

 

Станом на

15.06.2017 р.

К-ть учнів, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ

1

К-ть учнів, що стоять на внутрішньоучилищному обліку

1

 

Таблиця 2.

 

Члени сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

Учні, схильні до правопорушень

Учні, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ

К-ть засідань ради на яких заслуховувались:

2

10

1

 

Учнівське самоврядування та батьківський комітет

На початку року був розроблений та прийнятий план учнівського самоврядування та новий склад учнівського самоврядування. Протягом  2016-2017 н. р. робота учнівського самоврядування  була досить ефективною. Учні, які входять до складу учнівської ради, показали своє вміння планувати та організовувати роботу учнівського колективу, а саме: Бобик Аліна, Боднар Валерія, Карпа Анюта, Ковбасюк Анастасія.

Члени учнівського самоврядування активно допомагали адміністрації навчального закладу під час проведення волонтерської роботи,  вчителям-предметникам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх училищних заходів, систематично перевіряли стан відвідування уроків теоретичного навчання.

Модель учнівського самоврядування нашого училища має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і прогнозовану за наслідками діяльності учнів. Робота учнівського самоврядування спрямована на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань групи та навчального закладу, в залученні всіх членів учнівського колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці. Основна мета – виховувати в учнів активну життєву позицію.

Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу та командою учнівського самоврядування організовуються та проводяться училищні заходи щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів: спортивні змагання, різноманітні концертні та художні заходи, залучення до гурткової роботи.

Члени учнівського самоврядування активно займаються пропагандою здорового способу життя,  активно співпрацюють з молодіжною організацією при міській раді та систематично готують щомісячні звіти щодо своєї роботи.

Члени учнівського самоврядування беруть активну участь у проведенні різноманітних спортивних заходів: естафети, присвячені Дню здоров’я, училищні змагання з волейболу, виступи про здоров’я та довкілля тощо.

Також було організоване оригінальне відзначення Дня вчителя, зустрічі з воїнами АТО,  Новорічне Свято, свято Валентина, свято 8 Березня тощо.

Національно-патріотичне виховання учнів є важливою ділянкою роботи учнівського самоврядування. Даному напрямку роботи був присвячений тематичний період «Пам’ять не стерти роками», протягом якого проведено уроки-пам’яті та уроки-мужності «Ми – нащадки перемоги», «Онуки та правнуки дідів-переможців», операції милосердя, конкурс стінгазет «Подвигу й мужності пам’ять і честь», загально училищний захід  «Поезія, обпалена війною», «72-а весна у цвітінні садів», виховний захід «Вінниця в роки Другої Світової війни»

Одним з напрямків роботи є здійснення благодійних акцій та операцій. Так, протягом року було проведено  благодійну акцію «Серце до серця» з метою надання допомоги дітям із фізичними вадами зору. Сьогодні велика українська родина проводжає своїх синів на захист країни, і кожен із нас може зробити свій вклад у збереження незалежності й територіальної цілісності нашої Держави. Наші учні з величезним натхненням та вірою ліпили для українських солдатів вареники.

Всі ці заходи сприяють формуванню громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини.

В наступному навчальному році необхідно спланувати та спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої кількості учнів з числа пасиву до участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

 

Робота гуртожитку

Одним з найважливіших напрямків роботи, яким вирізняється училище, є виховна робота та діяльність гуртожитку. Вихователі гуртожитку плідно, згуртовано та злагоджено виконують необхідний обсяг поставлених завдань виховної роботи. Педагогічні працівники намагаються створити комфортні умови для проживання учнів у гуртожитку. Створені належні умови проживання: відремонтовано, естетично оформлено кімнати, секції, світлицю, побутову кімнату  та інші приміщення. Вихователі всебічно сприяють розвитку в дітей творчих здібностей, уподобань, талантів. Багато часу педагогічні працівники приділяють індивідуальній роботі з учнями, насамперед, це стосується дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Значна увага у роботі вихователів приділяється санітарно-гігієнічному вихованню учнів, прищеплення їм навиків дотримання чистоти та здорового способу життя.

Кімнати, де проживають учні, утримуються в належному санітарному стані. Основними видами роботи були: профілактична робота з учнями, робота щодо організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота з метою згуртування учнівського колективу.

На рівень вихованості учнів, розвиток їх суспільної активності, відповідальності, готовності до вирішення життєвих труднощів, вплинула систематична робота ради гуртожитку. Рада гуртожитку, склад якої обирається щороку на загальних зборах мешканців гуртожитку є необхідним елементом самоврядування та зв’язковою ланкою між учнями та вихователями. Члени ради гуртожитку проводять рейди – перевірки чистоти, дотримання санітарно-гігієнічних норм мешканцями гуртожитку. Ними ж проводиться щорічний Новорічний огляд-конкурс секцій та кімнат.

Особливо у виховній роботі слід виокремити напрям художньої самодіяльної творчості, який традиційно вважається нашою візитівкою. Адже чимало нагород  та призових місць учні нашого училища здобули саме у цій царині. На інтелектуальний, фізичний розвиток та розвиток морально-етичних, естетичних смаків вплинула участь учнів у вечорах відпочинку, спортивних змаганнях, конкурсах, інтелектуальних іграх, круглих столах, диспутах, які проводилися вихователями. Наприклад, «Міс Секція» або «Міс Поверх».

Проводяться психологічні тренінги та змагання з шахів і шашок між кімнатами та секціями. В погожу погоду учні залюбки займаються різними ігровими видами спорту (волейбол, футбол, баскетбол). Проведені цикли виховних заходів, зустрічі з фахівцями різних напрямків щодо профілактики правопорушень та формуванню ціннісного ставлення до себе і свого здоров’я позитивно вплинули на рівень вихованості та всебічний розвиток учнів, що діють у стінах училища. Учні, які проживають в гуртожитку, беруть активну участь у всіх заходах, що проводяться в училищі, а також жваво і натхненно відвідують гуртки художньої самодіяльної творчості, технічної творчості і спортивні гуртки. З учнями проводяться виховні бесіди на різну тематику. Зокрема «Правила поведінки та проживання в гуртожитку», «Техніка безпеки в побуті», «Розвиток морального та духовного світогляду», «Особиста гігієна», «Наркотикам – Ні!», «Шкідливі звички – шлях у безодню», «Природа – наше багатство і ми повинні її берегти», «На Аскольдовій могилі поховали їх…», «Політичні права громадян України», «Спорт – запорука успіху в житті!». Виховні години: «Чорнобильська трагедія – біль України», «Голодомор 1932-1933 р.р.», «Шевченко наш моральний геній», «Від проголошення незалежності до нової України, питання децентралізації  для учнівської молоді», «Визвольні змагання XXI ст. – Герої Небесної сотні та війни на сході України».  Окрім того проводяться вікторини, тести, розповіді, вечори: День знайомств, День святого Миколая, День Валентина, Свято Андрія, вечір присвячений Небесній сотні тощо. Постійно відзначаються дні народження учнів нашого гуртожитку. 

У гуртожитку  активно діють гуртки з квілінгу та «вмілі ручки», де учні мотаються ляльки - мотанки, вишивають килимки з пробок  та виготовляють предмет з природніх матеріалів, керівником гуртків є вихователь Гончар Н.М. Наші учні власними руками створюють красиві композиції, а у світлиці гуртожитку працює постійна виставка з найкращих робіт учнів.

У світлиці гуртожитку учні мають можливість у вечірній час переглядати програми передач, кінофільми та спортивні змагання.

 

Розділ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення

Ремонтно-будівельні роботи за 2016-2017 н.р.

ØНавчальний корпус:

Розпочато ремонтні роботи другого поверху навчального корпусу та частковий ремонт першого поверху. У кабінеті №116 завершено роботи по облаштуванню зразка робочого місця кухаря, виконаний частковий ремонт. Здійснено ремонтні роботи підлоги в кабінеті №117 та ремонт  лабораторії «Оздоблювачів». Підготовлено кабінет №105 для роботи приймальної комісії. Здійснено ремонт кабінету №111. Та розпочато поточні ремонтні роботи в навчальних кабінетах третього поверху.

За швейцарським проектом у всіх приміщеннях навчального корпусу, майстернях, гуртожитку та будинках за адресою вул.. Київська, 116 встановлено обладнання для опалення та подачі гарячої води. Заасфальтовано понад 200 м2 території навколо навчального закладу. Відремонтовано дах над спортзалом №3.

Насаджено понад 30 молодих дерев, упорядковано клумби перед навчальним корпусом, бухгалтерією та гуртожитком. Планується ремонт фасаду навчального корпусу та клубу

ØМайстерні училища:

Здійснено  ремонт приміщень майстерень та коридорів на першому та другому поверсі.

ØШвейна філія:

Відремонтовано електрогосподарство та мережу теплопостачання.

Øс.  Якушенці:

Частково відремонтовано кімнати  гуртожитку на 3 та 4 поверхах. Протягом року територія підтримується в належному вигляді (прибирання, обріз дерев, кущів, косіння трави).

ØЇдальня:

Розпочато ремонт приміщень їдальні, вестибюля їдальні та переходу. Поповнено лабораторію барменів новими меблями та холодильником. Заплановано капітальний ремонт покрівлі їдальні та її фасаду з встановленням козирка.

ØГуртожиток:

Здійснено ремонт секцій та сходових маршів гуртожитку. Проведено гарячу воду до душових, санвузлів та кухні.

  

Розділ ІХ.

Фінансова діяльність

Протягом навчального року проводились заходи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, спортивних і побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпеченням сировиною, паливно-мастильними матеріалами, інструментом та дидактичними засобами, продуктами харчування.

Формування бюджету училища на 2016 рік становило 14355,3 тис. грн. На заробітну плату та нарахування – 8892,4 тис. грн., на придбання товарів та послуг – 1831,0 тис. грн.., на харчування учнів – 374,8 тис. грн., на стипендію – 3257,1 тис. грн..

Формування позабюджетного фонду закладу складалося з виробничої діяльності, комунальних платежів, оренди та благодійних внесків, які використано: на заробітну плату – 305,5 тис. грн.., в т.ч. на заохочення колективу – 161,0 тис. грн.., покращення побутових умов – 93,1 тис. грн.., забезпечення НВП – 23,0 тис. грн., обслуговування організаційної техніки – 13,7 тис. грн., придбання канцелярських товарів – 15,8 тис. грн., на покращення матеріально технічної бази – 24,6 тис. грн.

За отримані кошти здійснено ремонтні роботи:

-      ремонт приміщення виробничих майстерень та їх обладнання – 8,0 тис. грн.;

-      поточний ремонт гуртожитку – 15,0 тис. грн.;

-      поточний ремонт приміщення їдальні – 10,1 тис. грн.;

-      поточний ремонт коридорів навчального корпусу та навчальних кабінетів – 29,9 тис. грн.

Всі оновлення матеріально-технічної бази проводилися за рахунок спеціального фонду.

Надходження спеціального фонду.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15. 04. 2011 №1/9-289 керівник навчального закладу має забезпечити постійне інформування громадськість про надходження і використання благодійних внесків шляхом звітування перед колективом та батьками, а також шляхом розміщення інформації на сайті навчального закладу.

 За період 01.01.2016 р. по 31. 12. 2016 р. на рахунки навчального закладу надійшло коштів благодійної допомоги у сумі 270,4 тис. грн.

З них використали:

1.  На придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентаря та на проведення ремонтних робіт коштів у сумі 198,8 тис. грн.

2.  На оплату документів про освіту по ЄДБО, оплату послуг інтернет зв'язку , телефону та інші послуги по забезпеченню роботи училища використано коштів на суму 36,6 грн.

3.  Отримано грант 30,0 тис.грн., із них закупили ноутбук 13,2тис.грн., та планшет – 16,8 тис.грн.

4.  На придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі промисловий парогенератор,телевізор, плиту -  затрачено коштів у розмірі 54,8 тис. грн.

Також навчальний заклад отримав кошти від господарської та виробничої діяльності на загальну суму  – 779,7 тис. грн., в тому числі від:

-      учнівської практики – 342,2 тис. грн.;

-      господарської діяльності і комунальних послуг ж/будинку – 390,5 тис. грн.;

-      оренди – 47,0 тис. грн.

Такі фінансові показники демонструють позитивну тенденцію в економічній діяльності навчального закладу.

 

Розділ Х.

Загальні висновки

Аналізуючи завдання роботи навчального закладу за поточний навчальний рік можна зробити висновок, що основні показники діяльності навчального закладу демонструють його подальший розвиток:

№ з/п

Назва показника

2016

2017

Відхилення

1

Виконання плану державного замовлення

319

334

+15

2

Загальна чисельність контингенту учнів (станом на 01.09.)

689

651

-38

3

Відрахування

30

37

- 7

4

Випуск учнів

272

283

+9

5

Працевлаштування

187

246

+59

6

Забезпечення педагогічними працівниками

100 чол.

97 чол.

-3

7

Участь в конкурсах професійної майстерності

4

призових місця

2 призових місця

-

8

Професійно-практична підготовка

327,3 тис. грн.

9703,19 тис.грн

+9375,89 тис.грн.

9

Комп’ютерне забезпечення

58

58

на рівні

10

Виховна робота:

-          к -ть правопорушень

-          участь у конкурсах

-         спортивні змагання

 

1

8

6

 

1

14

7

 

на рівні

+5

+1

11

Фінансування:

-          загальний фонд

-         спеціальний фонд

 

13622,8 тис. грн.

610,9 тис. грн.

 

14355,3 тис. грн.

270,4 тис.грн.

+732,5

-340,5

 

Колективу ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та науково-методичній роботі. Протягом 2016-2017 н. р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з  навчальними закладами ПТНЗ, ВНЗ, роботодавцями. Продовжується співпраця з ТзОВ «Снєжка-Україна». Щодо впровадження передових будівельних технологій на 20.09.2017 року заплановане відкриття навчально-практичного центру на базі ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці».

Звіт директора за 2015-2016 н.р.

Аналіз навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» за 2015- 2016 н. р.

(доповідь директора навчального закладу)

 

 

 

 

 


 

Звіт директора за 2014-2015 н.р.

Аналіз навчально-виховного процесу

ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» за 2014- 2015 н. р.

(доповідь директора навчального закладу)


Розділ І.

Загальна характеристика навчального закладу

У своїй діяльності навчальний заклад керується основними документами: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, “Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України,  Статутом училища. В училищі працюють педагогічна та науково-методична ради, школа передового педагогічного досвіду, школа молодого майстра виробничого навчання, школа молодого викладача. Вони діють на підставі затверджених положень, що складені у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та науково-методичної ради проводяться відповідно до річного та перспективного плану роботи не рідше 2-х разів на місяць.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання адаптації учнів до нових умов навчання: школа-професійне училище, організації навчальної діяльності учнів на уроках захисту Вітчизни та фізкультурно-оздоровчої роботи, використання здоров’язберігаючих технологій, стан викладання навчальних предметів загальноосвітньої підготовки та якість підготовки кваліфікованих робітників за професіями, стан охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки в учбовому закладі, питання роботи методичних комісій, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

На науково-методичній раді розглядались питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, питання чергової атестації педагогічних працівників.

Головними принципами, які були покладені в систему управління педагогічним колективом, є:

1. Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого колективу, покращення якісного складу працівників училища.

2. Координація роботи в колективі з метою самореалізації кожного на своєму робочому місці.

3. Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.

Колектив ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» ставив за мету виконання головних завдань:

1. Забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників будівельного напряму, швейного профілю та сфери послуг.

2. Забезпечувати оптимальне функціонування закладу, як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем.

3. Поповнювати та оновлювати навчально-матеріальну базу училища.

4. Забезпечити права громадян України на професійне та загальноосвітнє навчання відповідно до їх здібностей та інтересів.

5. Активно впроваджувати інформаційні технології у навчально-виробничий процес.

 

Розділ ІІ.

Навчально-виробнича діяльність

Професійно-технічна освіта, як головна складова економіки та освіти держави, переживає найбільш відповідальний період за всі роки незалежності. Його називають періодом осучаснення, на відміну від попередніх які називали збереженням, виживанням.

Незважаючи на систематичні недофінансування система ПТО зберегла свої основні характеристики та показники, а в деяких випадках і примножила їх.

По-перше в жовтні місяці 2014 року відбулось засідання ДАКу і  проатестовано 13 професій.  По-друге  відкрили нових 3 професії для здійснення набору учнів на базі структурного підрозділу Якушинецького територіального відділення, відремонтували крівлю над актовою залою, майстернею перукарів, майстерню перукарів утеплили,  перекрили дах, зробили ремонт гуртожитку  Якушинецького відділення, здійснюється ремонт опалення . На сьогодні поміняли 50 вікон в навчальному корпусі, зробили капітальний ремонт спортивної зали.

Держзамовлення по набору учнів на 2014 рік становило 315 чоловік, фактично виконано 276 чоловік, що становить 87,6%. Виходячи із цього,  план державного замовлення на 2015 рік - 275 чоловік.

Випуск учнів 2014-2015н.р. становить 304 чоловіка, із них 17 чоловік були випущені достроково за результатами проміжної кваліфікаційної атестації.

Працевлаштування випускників 2014 році складає 87% . Особлива увага приділяється працевлаштуванню дітей-сиріт. Саме болюче питання у цьому році ─ це відсів учнів. За 2014р. відраховано 42 чол. із них 27 чол. по переводу в інші навчальні заклади, 12- за сімейними обставинами, 2 з інших причин (2- загинули, 1- самовільно залишив навчання)

На початок календарного 2014р в училищі навчалось 687 чол., на кінець 2014р.  контингент складає 633 учні.

На І курсі навчалось 270 чол., атестовано 269 чол.

На ІІ курсі навчалось 263 чол., атестовано 261 чол.,  неатестовано 2 чол.

На ІІІ курсі навчалось 120 чол., всі учні атестовані.

Планом на рік було передбачено, що доходи  від виробничої діяльності в 2014р. мали скласти 292,4 тис. грн. чистого доходу. Виконано фактично 214 тис. грн., що становить 73,0%. Це сталось тому, що більшість груп будівельного профілю під час виробничої практики, весняно-літньої і осінньої знаходились на ремонтних роботах в училищі.

Інформація про зароблені кошти від виробничої діяльності

за 2013-2014р.р.

(чистий дохід)

 

 Роки

План виробничої діяльності (тис.грн.)

Фактичне виконання

(тис. грн. )

% виконання

2013

250,0

289,7

115,9

2014

292,4

214

73

2015

250,0

-

-

 

Хочеться сказати, що в  цілому рік 2014 був успішним для нашого навчального закладу. Багато робіт було виконано завдяки коштам, які виділяв Департамент освіти та коштів від благодійної допомоги батьків наших учнів.

Ліцензування

ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» є навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня, підпорядковане Департаменту світи і науки Вінницької облдержадміністрації, яке, відповідно до угод,  укладених з підприємствами, організаціями та приватними підприємцями щороку здійснює прийом на навчання 300-350 чоловік.

Навчальний заклад діє на основі Статуту, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 137 від 09.02.2012 року. Навчальний заклад включено до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Підпорядкованість ─ Міністерству освіти і науки України. Форма власності ─ загальнодержавна.

У 2014 році навчальний заклад пройшов атестацію та отримав «Свідоцтво про атестацію» серія РД №040309 від 15.12.2014р. (рішення ДАК від 25.11.2014р., протокол №113) та ліцензію серія АЕ №527784 від 06.01.2015р. (наказ МОН України від 05.12.2014 року № 3090-Л).

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» готує робітничі кадри для потреб будівельної галузі, легкої промисловості, громадського харчування та сфери обслуговування на основі прямих угод з юридичними особами та приватними підприємцями м. Вінниці та Вінницької області.

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД УЧНІВ ЗА ПРОФІЛЯМИ НАВЧАННЯ

ЗА 2012-2014 р.р.

 

 

Найменування показників

Станом на 01.01. (чол.)

2012

2013

2014

 

Будівництво

300

304

275

Громадське харчування

157

153

150

Швейне виробництво

119

127

124

Сфера обслуговування

137

128

138

Всього:

713

712

687

 

РУХ КОНТИНГЕНТУ ЗА 2012-2014 р.р.

 

 

Найменування показників

Роки

2012

2013

2014

Кількість учнів на початок року

713

712

687

Прийом за державним замовленням

317

325

315

Прибуло протягом року

19

15

1

Випуск / із них достроково випущені

304/28

321/25

281/22

Вибуло

33

44

12

 

Розділ ІІІ.

Навчально-методична діяльність.

Теоретична  підготовка

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно.

Для зацікавлення, стимулювання учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі учнів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

1. В обласному конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика призером стала учениця гр.. №29 Кондратюк Яна (ІІІ місце, викладачі      Форманчук В.В.,  Кошельник О.А.).

2. У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь у І турі 16 учнів. Результати поки що не надійшли (викладачі Ракович Н.П., Бартко А.Е.).

3. 23 учні стали учасником Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус». 1 учень отримав диплом І ступеня, 13 учнів ─ дипломи ІІ ступеня та 9 учнів ─ дипломи ІІІ ступеня.

4. У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «PAZLE» взяли участь  30 учнів. Результати поки що не надійшли.( викладачі Дребот Т.Б., Карпальова О.І., Миколайчук В.О., Лукашенко Я.В.)

5. У обласному конкурсі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г. Шевченка призером стала учениця гр.. №28 Ковбасюк А. (IV місце, викладачі Форманчук В.В. та Кошельник О.А.)

6. 4 березня 2015р. проведено VІ Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник». Брали участь 22 учня нашого навчального закладу (учні гр.. №28 і гр.. №29). Результати:

Дипломи І рівня - 15 учнів, дипломи ІІ рівня - 4 учні,

Дипломи ІІІ рівня - 3 учня:

Державна підсумкова атестація

У випускних групах №19, №1, №27 та №24 навчалось на кінець І семестру 101 учень, з яких 99 складали ДПА (2 учні були достроково випущені за підсумками кваліфікаційних атестацій). Результати відображені у таблиці і показали, що рівень навчальних досягнень відповідає річному оцінювання.

Порівняно з минулим роком при кількості  випускників 114  учнів якість знань за результатами ДПА  з української мови та літератури нижчі на 19%,з математики вищі на 4 %, з предметів за вибором вищі на 10,5 %.

Адміністрацією училища здійснено комплексний аналіз відповідності стану навчальних кабінетів, лабораторій вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів( затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601), Державним стандартам ПТО- атестація кабінетів ( лабораторій).

Здійснивши попередній аналіз якості підготовки кваліфікованих робітників за 2014-2015н.р маємо 24 учні , які претендують на одержання диплому кваліфікованого робітника з відзнакою:

• На базі базової середньої освіти:

1. Група №1 (термін навчання — 3 роки) за професіями: «Штукатур»; «Лицювальник-плиточник»; «Маляр» - 2 учні

Класний керівник ― Форманчук В.В.

Майстри виробничого навчання ― Крижанівська Л.Г., Вибивана Р.М.

2. Група №27 (термін навчання — 3 роки) за професіями: «Перукар (перукар-модельєр)»; «Візажист» - 7 учнів.

Класний керівник ― Ракович Н.П.

Майстер виробничого навчання ―Вішталь Т.В.

 На базі повної загальної середньої освіти:

1. Група №8 (термін навчання — 1 рік) за професією: «Електрогазозварник» - 3 учні

Класний керівник ― Гулько С.В.

Майстри виробничого навчання ― Гончар В.В., Повх В.А.

2. Група №33 (термін навчання — 2 роки) за професіями: «Перукар (перукар-модельєр)»; «Візажист»- 3 учні

Класний керівник ― Довгалюк О.Ю.

Майстер виробничого навчання Журавель Ю.П.

3. Група №15 (термін навчання — 2 роки) за професіями: «Швачка»; «Кравець» -1 учень.

Класний керівник ― Пустовіт Л.М.

Майстри виробничого навчання ―Пустовіт Л.М., Палько А.М.

4. Група №25 (термін навчання — 2 роки) за професіями: «Кухар»; «Кондитер» -8 учнів.

Куратор та майстер виробничого навчання ― Пшенична Г.В.

Це на 5 учнів більше ніж в минулому навчальному році. 

Реєстрація учнів на участь у ЗНО-2015 р. ( таблиця)

Методична робота проводилась відповідно до плану методичної роботи училища на 2014-2015 н. р. Роботу педагогічного колективу у 2014-2015н.р. було спрямовано на реалізацію ІІІ етапу науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід у навчально-виховній роботі при підготовці кваліфікованих робітників». Робота над цією проблемою   підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного педагога, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями викладачів, майстрів в/н, вихователів, активізувала форми методичної роботи.

У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено:

- засідань науково-методичної ради (6)

- засідань педагогічних рад (10)

- педагогічні читання (1)

- засідань школи педагогічної майстерності (5)

- засідань методичних комісій в середньому по кожній (10)

- засідань обласних методоб’єднань (9)

З розв’язування навчально-методичних завдань працювали творчі групи (9).

Досвід роботи з реалізації науково-методичної теми був представлений у друкованих виданнях: збірник «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»  6-й та 7-й випуски (3 статті), автори Ракович Н.П., Задорожна О.П., Сушко В.В.; газета «Освіта Вінниччини» січень 2015 року (4 статті) автори Нартовський Ю.В., Гуменюк Н.В., Вішталь Т.В., Агапова Л.С., Олійник Т.І.

Видано методичних рекомендацій (2), посібників (1), які брали участь у Міжнародних виставках у м. Києві 2014, 2015 рр.

До науково-методичного семінару інституту ПТО НАПН України «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників» підготовлено тези «Актуальні та психологічні проблеми навчання безпеки» (автор Глушко Ю.В.);  у семінарі «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов в ПТНЗ та перспективи» брала участь викладач Карпальова О.І.

Творча особистість викладачів та майстрів виробничого навчання, ріст  фахової майстерності найбільш проявляється під час проведення відкритих уроків із застосуванням нових освітніх технологій, зокрема ІКТ. Таких уроків було проведено 15.

Педагогічний колектив у 2014 – 2015 навчальному році домігся вагомих успіхів:

• Здобуто І місце та Грант в сумі 30.00 грн. в рамках реалізації Програми «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Закладах освіти Вінницької області до 2015 року». Тема проекту «Реалізація основних програмних заходів по електрозбереженню в навчальних закладах. Реконструкція тепло забезпечення структурних підрозділів ДНЗ» (автори проекту Бартко А.Е., Задорожна О.П., Дехтярьова В.А.);

• УІ Міжнародний форум - презентація «Інноватика в сучасній освіті» здобуто Диплом за участь. Презентовано методичні матеріали викладачів Цекот О.М. Збірник лабораторно-практичних робіт «Обладнання швейного виробництва»,

Ракович Н.П., Олійник Т.І. «Здоров’язберігаючі технології у практиці навчального закладу» .

• Обласний конкурс серед ПТНЗ «Марафон педагогічний ідей» в номінації «ІКТ в педагогічній діяльності» здобуто ІІ місце (переможець голова м/к «Загальнопрофесійних дисциплін» Задорожна О.П.); в номінації «Здоров’язберігаючі технології у навчальному процесі» - ІІ місце (авторський колектив під керівництвом методиста Олійник Т.І., викладача Ракович Н.П.);

• УІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2015» представлено матеріали: збірник інструкційно-технологічних карток «Страви з риби та морепродуктів» (автор майстер в/н Шпіхернюк Л.Г.) та навчальний посібник «Мистецтво макіяжу» (автори майстри в/н Гота О.В., Казьмірович К.І., Дерхтярьова В.А.), здобуто Дипломи за участь;

• Міжнародний конкурс «Intel Еко Україна» отримано І місце (викладач Палій А.В.);

• Обласний етап Всеукраїнського конкурсу перукарського мистецтва «Снігова королева» в номінаціях «Ексклюзивний фантазійний образ», «Плетіння» здобуто ІІ місце (майстри в/н Журавель Ю.П., Криклива Р.А., Вішталь Т.В., Казьмірович К.І.);

• Обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Перукар» отримано ІІІ місце (майстер в/н Казьмірович К.І., учениці Давидюк Ю., Чорній А.);

• Обласна легкоатлетична естафета (І місце – дівчата, ІІІ місце – юнаки, викладачі Чекіна В.Д., Когут С.Я.);

• ІІ етап обласного конкурсу серед учнів ПТНЗ з професії «Штукатур» здобуто ІІІ м. (майстри в/н Крижановська Л.Г., Вибивана Р.М., учень Кривоніс В.);

• ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу історико-краєзнавчої акції «А ми тую славу збережемо» учнівської та студентської молоді в напрямі «визначні бойові операції військових частин і з’єднань» отримано Диплом ІІ ступеня (викладач Ракович Н.П.);

• Обласний конкурс серед викладачів ПТНЗ «Учитель року - 2015» в номінації «ІТ-викладач» виборено ІІІ місце (викладач Дребот Т.Б.).

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного відношення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації.

 

Розділ ІV.

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами ) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

 Підготовку висококваліфікованих робітників ДНЗ «ВПУ № 7 м. Вінниці» здійснює на підставі заключних договорів про надання освітніх послуг з різними організаціями, приватними підприємцями які працюють в сферах будівництва, громадського харчування, обслуговування, та побуту. На сьогоднішній день заключено більше 70 договорів на підготовку кваліфікованих робітників, проходження ними практики та працевлаштування по завершені терміну навчання.

Виробнича практика учнів проходить як за індивідуальною формою організації робіт , так і груповою. Уже на протязі останніх трьох років учнів проходять виробничу практику на слідуючих підприємствах:

Будівельного профілю - ПБ МПФ "Сфера" , ТОВ "БМУ -2 ЛТД",ТДВ "Промбудпроект", ТОВ "Поділля залізобетон",, ВКП "Спецстрой", ТОВ "Юга-сервіс", ТОВ "Спецмонтаж-сервіс", ТОВ "Ангар-буд-сервіс", ТОВ "Комфорт", ТОВ "Буд-деталь",ТОВ «Вінницябуд» та інш.,

Швейного профілю – ПАТ «Володарка», ТОВ «Динамо», ПАТ "Калина", ательє "Пуговка",  ательє "Ремонт одягу " та інш.

Громадського харчування  - кафе, ресторани, їдальні міста Вінниці та області.

Сфера послуг – перукарні та  салони м. Вінниці та Вінницької області.

Щорічно працевлаштування випускників за професією складає 87%

 

Розділ V.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року була забезпечена у повному обсязі. Штатна чисельність педагогічних працівників станом на 15.06.2015 р. становила 100 чол.(2014 р. – 100 чол.). Віковий ценз становить: до 30 р. – 23 чол., до 40 р. – 22 чол., до 50 р. – 25чол., до 60 р. – 23 чол., старше 60 р. – 7 чол.

Педагогічний стаж – до 5 р. (4 чол.); до 10 р. (14 чол.); до 20 р. (24 чол.); 20 р. і більше (50 чол.).

За навчальний рік звільнилось 4 працівника, прийнято на роботу 2 педагогічних працівника,  у декретній відпустці по догляду за дитиною перебуває 6 працівників.

Якісний склад педпрацівників на 2015 р. становить:

Викладачі – спеціалісти (2)

спеціаліст ІІ категорії (5)

спеціаліст І категорії (6)

спеціаліст вищої категорії (7)

педзвання «старший викладач» (9)

педзвання «викладач- методист» (3)

Майстри в/н – тарифний розряд (14)

педзвання «майстер в/н ІІ категорії» (8)

педзвання «майстер в/н І категорії» (23)

Вихователі - спеціалісти (2)

спеціаліст ІІ категорії (5)

Аналіз якісного складу свідчить про зростання кількості педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання  «викладач - методист», «майстер в/н ІІ категорії» у порівнянні з 2014 роком.

Здійснено заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту: поповнено склад колективу новими кадрами, створено умови для підвищення кваліфікації, вчасно здійснюється оплата лікарняних, відпусток, надається матеріальна допомога.

У 2014 – 2015 н. р. підвищили кваліфікацію 8 педагогічних працівників.

Проблемою залишається підбір кадрів на посади майстрів виробничого навчання будівельного напряму.

Відбувається прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників, підвищення тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань протягом 5 років.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими педагогами, що дало змогу підвищити виконавську дисципліну та реалізувати поставлені завдання

Чергову атестацію у 2014 – 2015 навчальному році проходило 17 чоловік. На обласну атестаційну комісію подано клопотання на 10 чоловік:

Встановлено та присвоєно:

- вищу категорію – 1 чол.

- п/з  «викладач - методист » - 2 чол.

- п/з «майстер в/н  І категорії»   -  1 чол.

-  п/з «майстер в/н  ІІ категорії» -  2 чол.

Підтверджено:

вища категорія – 2 чол.

п/з «майстер в/н І категорії»  - 1 чол.

п/з «майстер в/н ІІ категорії» - 1 чол.

 

Розділ VІ.

Інформатизація навчально-виховного процесу

Інтеграція України у Європейський простір пов’язана з якістю освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості освіти учнів є впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки.

Станом на 19.06.2015р. в училищі на обліку 57 персональних комп’ютерів (на 6 збільшилась кількість порівняно з минулим роком) з них: 33 - в навчальних кабінетах, 20 - використовуються для управління та організації навчально-виховного процесу, 4- бібліотека. Всі мають вихід до мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації - 12 учнів на 1 ПК. Всі ПК забезпечені ліцензійними операційними системами.

Протягом 2014-2015н.р. надавалась допомога  педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів профмайстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів. Продовж навчального року виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, власними силами здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Робота в ЄДЕБО:

• введення усієї необхідної інформації та копії документів про освітню діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до них, статут, накази на призначення керівника, тощо)

• призначення відповідальної особи навчального закладу за створення (формування) замовлень та внесення їх до ЄДЕБО;

• постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо);

• організовується отримання та видача документів про професійно-технічну освіту відповідно до створених (сформованих) замовлень;

• вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам;

 

Розділ VІІ.

Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування

Результати участі у конкурсах та заходах.

1. Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» – ІІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» (живопис) Орел Людмила;

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу  юних фотоаматорів «Моя Україно!» – ІІ місце у номінації «Пейзаж» Шеп’юк Василина; ІІ місце у номінації «Жанрове фото» Коваль Наталія; ІІІ місце у номінації «Натюрморт» Васильчук Марія;

3. Святковий концерт художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Ми – українці, ми – одна сім’я», присвячений Міжнародному дню студента – нагороджені дипломами Годун Оксана, Приймак Марія, гурток сучасного танцю «Модерн»;

4. Обласний етап Міжнародного конкурсу для української молоді  «Життя – Тобі…» – диплом ВДЦЕВ ПТНЗ Кірці Діані;

5. Обласний фестиваль-огляд художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Подільські зорі», присвячений 70-річчю завершення війни у Європі на тему: «А пам’ять – священна…» – І місце у номінації «Художнє виконавство» жанр «вокально-хорове мистецтво» зразковий вокальний ансамбль «Айстри»; ІІ місце вокальне тріо «Віночок»; «сольний спів» - І місце Приймак Марія; «оркестровий жанр» - І місце духовий оркестр педагогічних працівників ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці»; «інструментальний жанр» - І місце Кравчук Анастасія. І місце у номінації «Хореографічне мистецтво» жанр «Сучасний танець» гурток сучасного танцю «Модерн».

Розвиток творчих здібностей учнів.

З метою зайнятості учнів в позаурочний час та змістовного проведення дозвілля організована робота 6 предметних гуртків, 4 спортивних гуртка, 4 фахових гуртка, в яких задіяно понад 300 учнів. Важливе місце у формуванні та розвитку особистості вихователя, учня, вчителя, батьків  в ході  навчально-виховного процесу відіграє  створена методична комісія класних керівників і вихователів, яка протягом 2014-2015 років  працює над темою: «Компетентісний підхід у виховній роботі з учнями при підготовці кваліфікованих робітників». 

 

Назва гуртка

Керівник

Кількість учасників

Правовий гурток «Правознавець»

Чорната Л.Й.

25 чол.

Волейбольний гурток

Чекіна В.Д.

15 чол.

Баскетбольний гурток

Когут С.Я.

15 чол.

Шаховий гурток

Осінський О.М.

15 чол.

Гурток настільного тенісу

Осінський О.М.

15 чол.

Історико - краєзнавчий гурток «Історик»

Гуменюк Н.В.

30 чол.

Гурток «Творець»

Мурзак М.В.

25 чол.

Мовно-літературний гурток «Оберіг»

Кошельник О.А.

60 чол.

Біологічний гурток «Еколог»

Палій А.В.

30 чол.

Хімічний гурток  «Хімікус»

Калашнюк О.А.

25 чол.

 

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.

Стипендія дітей-сиріт та таких, що позбавлені батьківського піклування становить 850 грн.

У зв’язку з інфляцією проводиться індексація стипендії. У травня 2015 р. сума індексації на 1 сироту становила 435 грн. (ІІ, ІІІ курс), 280,50 грн. (І курс).

Щорічно дітям-сиротам виплачується:

- грошова допомога для придбання навчальної літератури – 825 грн.;

- грошова компенсація для придбання одягу та взуття – 595 грн. (І курс), 386,75 (ІІ, ІІІ курс):

- матеріальна допомога – 300 грн.

Середня вартість харчування на 1 дитину-сироту в день – 43,75 грн. (круглих сиріт), 17,50 грн. – тих, що під опікунством. 

 

                    Контингент

Статус

Станом на 19.06.2015

Станом на 30.06.2014

усіх учнів

586

625

сиріт

30

45

напівсиріт

58

62

багатодітних

60

78

інвалідів

5

13

 

Трудова дисципліна.

Аналіз трудової дисципліни учнів за 2014-2015 н. р. свідчить про недотримання окремими учнями правил внутрішнього розпорядку, порівняно з минулим роком кількість пропусків без поважних причин збільшилась на 4,2% і становить 27 годин пропусків на одного учня . За наслідками контролю стан відвідування учнями занять становить 85 – 90 %.

З метою запобігання правопорушень працює психологічна служба, завдяки якій адаптація учнів І-го курсу пройшла набагато легше та швидше.

Робота психологічної служби полягає у допомозі всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання учнів з урахуванням вікових особливостей,  створення комфортних умов для їх розвитку.

З учнями:

- групові консультації за результатами діагностик:

• «Самооцінка та її роль в житті людини»,

• «Що означає бути в впевненим в собі»,

• «Ти – цілий світ»,

• «Як запобігти стресу перед екзаменами»;

- індивідуальні консультації учнів:

• взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль в колективі);

• взаємовідносини  з  викладачами,  майстрами  в/н,  вихователями,  батьками, ровесниками;

• усвідомлення     власної     особистості,     внутрішньо-особистісні     конфлікти, профілактика комплексу неповноцінності;

• з проблем формування в учнів навичок здорового способу життя;

• які опинились в складних життєвих обставинах, вимушених мігрантів, біженців, родичів загиблих в АТО.

Протягом навчального року проводилась розвивальна робота з учнями, які опинились в складних життєвих обставинах, вимушених мігрантів, біженців, родичів загиблих в АТО; з учнями, які мають особливі освітні потреби; з учнями, які мають статус “дитина-сирота”.

З учнями, що мають занижену самооцінку, підвищену тривожність, невпевненість у собі було проведенню тренінгові заняття за програмою корекційних занять Сорочинської В.Е., Штифурака В.С.. З учнями гуртожитку було проведенню програму тренінгу толерантності за редакцією Левченко К.Б., Трубавіної І.М..

Особлива увага та систематична індивідуальній робота проводилась з ученицею, яка має особливі освітні потреби.

Протягом року було впроваджено факультативний курс навчальної програми «Дорослішай на здоров’я».

Систематична участь у засіданнях Ради профілактики.

Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, роз’яснення змісту роботи і завдань психологічної служби. Психологічна просвіта проводиться у формі виступів на виховних годинах, годинах психолога,  загальноучилищних лінійках, на батьківських зборах, педрадах, нарадах.

З метою формування психологічної культури, підвищення психологічної компетенції викладачів, учнів та батьків психологічна просвіта проводиться за напрямками:

Впродовж навчального року з учнями навчального закладу були проведенні:

- бесіда-знайомство з  психологом та роботою психологічної служби;

- години  психолога  «Чи потрібно стримувати власні емоції?», «Доброта», «Незакінчена розмова», «Психологічні аспекти підготовки до іспитів», «Культура спілкування», «Життя варте того, щоб жити»;

- випуск буклетів, пам’яток «Працевлаштування», «Зупинити відлік», «10 кроків до безпечного працевлаштування за кордоном», «Я і вулиця»;

- надання інформації через стенд «Цікава психологія»;

- тренінги «Інтернет і підліток. Згубна звичка», «Тверезий спосіб життя – це норма життя», «Статеве життя: за і проти», «Будемо знайомі!», «Мрія про справжнього друга»;

- психологічний практикум «Толерантність. Жити  з ВІЛ-інфікованими»;

- лекції «Вплив наркотичних речовин на організм підлітка», «СНІД і наркотики – дві хвороби, що знищують», «Репродуктивне здоров’я молоді», «Профілактика ранніх статевих стосунків»;

- круглі столи «Як жити сьогодні щоб побачити  завтра»,  «Ми - за здоровий спосіб життя», «Кам’яні джунглі великого міста, або як захистити себе»;

- зустрічі з Вінницькою обласною правозахисною організацією “Джерело надії”, з метою просвітницької роботи з учнями навчального закладу з попередження торгівлі людьми; з Бабошиною І.В. психологом Центру планування сім’ї, з метою попередження ранніх статевих стосунків; з Медяною І.І. завідуючою «Клініки, дружньої до молоді», з метою поінформованості підлітків про репродуктивне здоров’я; з Рудаковим О.О. психологом Вінницького обласного наркодиспансеру, з метою попередження вживання учнями наркотичних та психотропних речовин.

Рада профілактики по попередженню злочинів та правопорушень.

1. Розгляд на засіданнях рад наступних питань:

- робота з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах – діти, які опинились в складних життєвих обставинах, відсутні;

- робота з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах – відсутні;

- робота з учнями, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ – ведеться в журналах педагогічних спостережень наставників навчальних груп.

2. Співпраця ДНЗ «ВПУ-7 м. Вінниці» з іншими організаціями:

- Типова угода про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу;

- Угода про співпрацю з Центром медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді»;

- Договір про співпрацю з «Вінницьким обласним наркологічним диспансером «Соціотерапія».

Спільні форми роботи:

- Заняття з протидії торгівлі людьми ВДЦЕВ ПТНЗ спільно з  Вінницькою обласною організацією «Форум» 16.09;

- Турнір з гри «дебати» «Попередження торгівлі людьми» ВДЦЕВ ПТНЗ спільно з  Вінницькою обласною організацією «Форум» 24.09;

- Зустріч зі старшим оперуповноваженим сектору кримінальної міліції у справах дітей Вінницького міського відділу міліції Менюком С.О. «Підлітки в правовому суспільстві» 08.10;

- Зустріч з психологом із Центру планування сім’ї Бабошиною Н.В, на тему «Безпечне життя» 04.11;

- Зустріч із завідуючою «Клініки, дружньої до молоді» Медяною І.І. на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» 20.11;

- Лекція представника Вінницького обласного наркологічного диспансеру Рудакова О.О. «Вплив наркотичних речовин на організм людини» 04.11;

- Превентивне заняття з учнями гуртожитку за участі представника Вінницького обласного наркологічного диспансеру Рудакова О.О. «Попередження наркоманії та алкоголізму серед учнів» 02.02;

- Зустріч з представниками Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії», показ фільму, бесіда, пам’ятки на тему протидії торгівлі людьми 16.02;

- Бесіда за участі начальника відділу реєстрації та систематизації нормативно-правових актів правоосвітньої роботи та правової допомоги Драчинської В.О. на тему «Поведінка учнів при спілкуванні з працівниками правоохоронних органів» 18.02;

- Відвідування учнями Вінницького обласного наркологічного диспансеру, зустріч з колишнім наркозалежним 04.03;

- Бесіда з начальником відділу реєстрації та систематизації нормативно-правових актів правоосвітньої роботи та правової допомоги Драчинською В.О. на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» 31.03.

3. Статистичні дані:

Учнівське самоврядування та батьківський комітет.

За 2014-2015 н. р. учнівське самоврядування взяло активну участь у багатьох конкурсах, благодійних акціях, концертних програмах.

Так, уже багато років підряд учнівське самоврядування закуповує дитячі солодкі подарунки в дитячий будинок «Гніздечко». Учні та викладачі нашого училища привозили дитячі речі, які ми відправляли в спеціалізований дитячий будинок для дітей з фізичними вадами.

Дуже активно було зібрано кошти на допомогу постраждалим солдатам АТО, учнями нашого училища було написано велику кількість листів із щирими та теплими словами вдячності та підтримки.

Було здійснене прибирання території в центрі м. Вінниці та взята участь у оформленні «Європейського саду». Було насаджено дерева сакури, кущі троянд та інших дерев.

Брали активну участь у міському конкурсі «Студенти мають таланти». На базі розважально-наукового комплексу «Універ» брали участь у проведенні гри-конкурсу «Мафія».

У травні місяці цього року учні нашого училища брали участь у фестивалі «Творча молодь Вінниччини».

9 травня взяли участь в організації покладання квітів на Меморіалі Визволення.

На День Європи взяли участь у конкурсі «Жива статуя». Назва нашої статуї «Втілення жіночої краси»

Щороку долучаємось до збору коштів на медичне обладнання в акції «Серце до серця».

Робота гуртожитку.

Одним з найважливіших напрямків роботи, яким вирізняється училище, є виховна робота та діяльність гуртожитку. Вихователі гуртожитку плідно, згуртовано та злагоджено виконують весь необхідний обсяг завдань по всіх напрямках виховної роботи. Педагогічні працівники по мірі своїх зусиль та можливостей намагаються створити комфортні умови для проживання учнів. Всебічно сприяють розвитку в дітей їхніх здібностей, уподобань, талантів. Багато часу педагогічні працівники гуртожитку приділяють індивідуальній роботі з учнями, насамперед, це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Значна увага у роботі вихователів приділяється санітарно-гігієнічному вихованню учнів, прищеплення їм навиків дотримання чистоти та здорового способу життя. Кімнати, де проживають учні, утримуються в належному санітарному стані. Продуктивно і злагоджено діє рада гуртожитку, склад якої обирається щороку на загальних зборах мешканців гуртожитку.

Учнівська рада гуртожитку є необхідним елементом самоврядування і зв’язковою ланкою між дітьми та педагогами-вихователями. Члени ради гуртожитку проводять рейди – перевірки чистоти, дотримання санітарно-гігієнічних норм учнями гуртожитку. Ними ж проводиться щорічний Новорічний огляд-конкурс секцій та кімнат з урахуванням їхньої думки при визначенні кращих кімнат і секцій.

Значною і успішною є робота з талановитою молоддю в гуртках і секціях, що діють у стінах училища. Учні, які проживають в гуртожитку, беруть активну участь у всіх заходах, що проводяться в училищі, а також жваво і натхненно відвідують гуртки художньої самодіяльної творчості, технічної творчості і спортивні гуртки. З учнями проводяться виховні бесіди на різну тематику. У гуртожитку  активно діє гурток з квілінгу та «Вмілі ручки», мотаються ляльки - мотанки, вишивання килима з пробок  та виготовлення предметів з природного матеріалу, який проводиться під керівництвом вихователя Гончар Н.М., де учні мають можливість власними руками створювати красиві композиції, в світлиці гуртожитку працює постійна виставка з найкращих робіт учнів.

Багато проведено різних конкурсів та змагань. Наприклад, таких як «Міс Секція» або «Міс Поверх». Проводяться психологічні тренінги та змагання з шахів і шашок між кімнатами та секціями. Під час погожої погоди діти залюбки займаються різними ігровими видами спорту (волейбол, футбол, баскетбол).

Наші учні мають можливість у вечірній час передивлятися програми передач, кінофільми та спортивні змагання в світлиці гуртожитку.

Поступово покращується матеріальна база гуртожитку і побут його мешканців, над чим постійно працює колектив вихователів.   

Розділ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення

Ремонтно-будівельні роботи за 2014-2015н.р.

Навчальний корпус:

Виконана робота по утепленню майстерні перукарів із зовні приміщення пінопластом. Придбано і встановлено сучасні обігрівачі в кабінетах №201, №116, №306. Придбано і встановлено сучасні теплозберігаючі віконні блоки в кількості 62шт. 117,8м2х1,9. Завершуються роботи по капітальному ремонту спортивного залу. Виконано покрівлю над  кабінетом №110. Відремонтовано навчальні кабінети №105, №106, №116.

Майстерні училища:

Закуплено і змонтовано світильники в механічну столярну майстерню. Організовано кабінет з охорони праці. Відремонтовано та пофарбовано віконні блоки.

Швейна філія:

Відремонтовано внутрішні електромережі. Внутрішні тепломережі, замінено підлогу, частково виконані оздоблювальні роботи.

с.  Якушенці:

Відремонтовано кімнати 5 поверху гуртожитку. Оновлено площадку та сходи на прохідній. Частково відремонтовано підвальні приміщення, гуртожиток та навчальний корпус. Виконано капітальний ремонт покрівлі гуртожитку. Викопано криницю.  Почищено і відремонтовано вигрібну яму. Частково здійснили рекультивацію землі.

Їдальня:

Замінили віконні блоки на металопластикові (11 шт.). Замінили плитку на підлозі 110м2.  Виконали ремонт санвузла 1-го поверху. Придбано і встановлено 3 електробойлера для нагріву води.

- Гуртожиток:

Відремонтовано дверні блоки 11шт.. Зроблено ремонтні роботи сходових маршів, санвузлів. Замінено дверні блоки на нові алюмінієві (2шт.).

 

Розділ ІХ.

Фінансова діяльність

На протязі навчального року проводились заходи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, спортивних і побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпеченням сировиною, паливно-мастильними матеріалами, інструментом та дидактичними засобами, продуктами харчування.

Формування бюджету училища на 2014 рік становило 13622,8 тис. грн. На заробітну плату та нарахування – 7641,6 тис. грн., на придбання товарів та послуг – 2237,4 тис. грн.., на харчування учнів – 1131 тис. грн., на стипендію - 26123 тис. грн..

Формування позабюджетного фонду закладу складалося з виробничої діяльності, комунальних платежів, оренди та благодійних внесків, які використано: на заробітну плату – 222,9 тис. грн.., в т.ч. на заохочення колективу – 71,1 тис. грн.., покращення побутових умов – 58,3 тис. грн.., забезпечення НВП – 32,0 тис. грн., обслуговування організаційної техніки – 55,8 тис. грн., придбання канцелярських товарів – 28,0 тис. грн., на покращення матеріально технічної бази – 168,9 тис. грн.

За отримані кошти здійснено ремонтні роботи:

- ремонт приміщення виробничих майстерень та їх обладнання – 28,5 тис. грн.;

- поточний ремонт гуртожитку – 31,0 тис. грн.;

- поточний ремонт приміщення їдальні – 10,3 тис. грн.;

- поточний ремонт коридорів навчального корпусу та навчальних кабінетів – 99,1 тис. грн.

Всі оновлення матеріально-технічної бази проводилися за рахунок спеціального фонду.

Надходження спеціального фонду.

1. Кошти, що отримуються від господарської та виробничої діяльності загальна сума яких складає – 610,9 тис. грн., в тому числі від:

- учнівської практики – 205,0 тис. грн.;

- господарської діяльності і комунальних послуг ж/будинку – 203,2 тис. грн.;

- оренди – 37,7 тис. грн.

2. Надходження з інших джерел (благодійні внески) – 165,0 тис. грн.

Адміністрацією навчального закладу проводяться заходи по енергозбереженню. Проведений капітальний ремонт по заміні вікон на третьому поверсі навчального корпусу в сумі – 241,3 тис. грн. Отримано кошти та проведено реконструкцію спортивного залу І черги в 2014 році на суму 500,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт даху в гуртожитку структурного підрозділу  територіального Якушинецького відділення: на суму – 321,7 тис. грн.; у виробничих майстернях на суму – 122,0 тис. грн.

На протязі 2014 року проведено поточних ремонтів та закуплено матеріалів на роботи в структурному підрозділі територіального Якушинецького відділення в сумі – 330,9 тис. грн.

Це демонструє позитивну тенденцію в економічній діяльності навчального закладу.

 

Розділ Х.

Загальні висновки

Аналізуючи завдання роботи навчального закладу за поточний навчальний рік можна зробити висновок, що основні показники діяльності навчального закладу демонструють його подальший розвиток:

 

№ з/п

Назва показника

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

Відхилення

1

Виконання плану державного замовлення

315

275

-         40

2

Загальна чисельність контингенту учнів (станом на 01.09.)

758

687

-         71

3

Відрахування

31

41

+ 10

4

Випуск учнів

304

239

-         65

5

Працевлаштування

238

239

+ 1

6

Забезпечення педагогічними працівниками

100 чол.

100 чол.

на рівні

7

Участь в конкурсах професійної майстерності

4

призових місця

4

призових місця

на рівні

8

Професійно-практична підготовка

214,0 тис. грн.

250,0 тис. грн.

+ 36

9

Комп’ютерне забезпечення

51 ПК

57 ПК

+ 6

10

Виховна робота:

-          к -ть правопорушень

-          участь у конкурсах

-         спортивні змагання

 

1

5

5

 

1

6

8

 

на рівні

+1

+3

11

Фінансування:

-          загальний фонд

-         спеціальний фонд

12248,7 тис. грн.

543,8 тис. грн.

13622,8 тис. грн.

610,9 тис. грн.

+ 1374,1

 

+ 67,1

 

Колективу ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та науково-методичній роботі. Протягом 2014-2015 н. р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з  навчальними закладами ПТНЗ, ВНЗ, роботодавцями.

 

Директор                                                Ю.В. Нартовський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Меню

Зараз на сайті Online: 

На сайті один гість та відсутні користувачі

Статистика відвідування:

Останні новини:

Інклюзивна освіта: ...

      16 травня 2019 року педагогічні ...

Заключний Гала-концерт ...

    19 квітня  2019 року в міському Палаці ...

«Наука і навчальний ...

    18 квітня 2019 року заступник директора з ...

Обласний етап фахового ...

  18 квітня 2019 року учениця ІІІ курсу групи ...

Вхід | Реєстрація

Scroll to top